ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Ogłoszenie sprawozdania finansowego

sobota, 04 grudnia 2010 13:07

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jakie obowiązki ma kierownik jednostki w związku z zamknięciem roku obrotowego 2010.

 

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - także sprawozdanie z działalności.

Ponadto, kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązany jest złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do ogłoszenia informacje o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Ogłoszenie, następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni - w „Monitorze Spółdzielczym”.

powrót Rachunkowość Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________