ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi wykonane na przełomie roku. Co ze zmianą stawek VAT?

środa, 15 grudnia 2010 00:50

Usługi wykonane na przełomie roku. Co ze zmianą stawek VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługa lub dostawa wykonana pod rządami starych przepisów, a obowiązek podatkowy powstający pod rządami nowych przepisów o VAT; sprawdź co zrobić.

W dniu 29 października 2010 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
oraz przekazana do Senatu, który w dniu 17 listopada 2010 r. wniósł do niej poprawki. Ustawa, zawierająca m.in. zmiany do ustawy o VAT, w art. 19 pkt 2 lit. b wprowadza regulacje, które w sposób kompleksowy będą regulować opodatkowanie podatkiem VAT w okresie zmiany stawek (dodanie nowych ustępów do art. 41 ustawy o VAT). Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta.

 

Zgodnie z tymi regulacjami, co do zasady, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Na potrzeby stosowania tej ogólnej zasady uznano, iż czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, są wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności.

Jednakże w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki
podatku,
2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

Zdaniem Ministra Finansów, dodane w art. 41 ustawy o VAT przepisy są wystarczające, a te same usługi w zależności od dnia rozliczenia będą opodatkowane różną stawką VAT.

Przykładowo bowiem, w przypadku świadczonych usług telekomunikacyjnych, których okres rozliczeniowy obejmuje przełom roku z terminem płatności przypadającym na styczeń (a więc w sytuacji gdy obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami w zakresie VAT przypada na styczeń), niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego, usługi wykonane w grudniu będą podlegały opodatkowaniu według stawki 22%, natomiast usługi wykonane w styczniu – według stawki 23%.

Jeśli klient rozlicza się z operatorem w okresie np. od 5. do 4. następnego miesiąca, usługi wykonane w grudniu (tj. od 5 grudnia do 31 grudnia) będą opodatkowane według stawki podatku VAT obowiązującej na dzień ich wykonania, tj. 22%, natomiast usługi wykonane w styczniu (tj. od 1 stycznia do 4 stycznia) – według stawki obowiązującej na styczeń, tj. 23%.

Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku klienta, który rozlicza się w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli okres ten będzie obejmował usługi wykonane w okresie od 1 do 31 grudnia, usługi te będą opodatkowane według 22% stawki podatku VAT, natomiast okres od 1 do 31 stycznia będzie podlegał rozliczeniu już według stawki 23%.

W wyniku zgłoszonych poprawek poselskich uzupełniono ww. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (w art. 21) o przepisy wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

powrót VAT Usługi wykonane na przełomie roku. Co ze zmianą stawek VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________