ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Konieczność zawiadomienia organów podatkowych o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej

środa, 15 grudnia 2010 16:12

Konieczność zawiadomienia organów podatkowych o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: W roku 2007 kupiłem mieszkanie, które sprzedałem w 2009 r. Byłem w nim zameldowany dłużej niż 12 miesięcy. Dziś już wiem, że należało złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Jednak takiego nie złożyłem. Czy są jakieś wyroki sądów, które mówią, że jednak nie będę musiał zapłacić 19% podatku.

 

Ekspertax odpowiada: Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego jest warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi meldunkowej. Jeżeli nie zawiadomił Pan organów podatkowych o tym, że spełnia Pan warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej do 30 kwietnia 2009 r., ponieważ przychody ze sprzedaży uzyskał Pan w 2008 r. nie może Pan skorzystać z jej dobrodziejstwa.

Podatnicy uzyskujący przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w latach 2007-2008 mogą, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Jest to tzw. ulga meldunkowa. Zwolnieniem tym objęte zostały przychody z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wyżej wymienionym w lit. a-d na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Termin ten został przedłużony do 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały przez podatnika w 2007 r., natomiast do 30 kwietnia 2009 r., jeżeli przychody te uzyskane zostały w 2008 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r., Dz.U. nr 59, poz. 361).

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po dniu 31 grudnia 2008 r. oświadczenie należy złożyć w terminie składania zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Termin do złożenia oświadczenia jest terminem prawa materialnego, nie podlega przywróceniu.

Co do wyroków to według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (wyroku z dnia 7 lipca 2009 r., I SA/Łd 341/09), złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym dla korzystania ze zwolnienia. Bez złożenia oświadczenia w terminie dochody ze sprzedaży nieruchomości - nawet jeśli spełniał Pan materialne przesłanki zwolnienia - są opodatkowane.

Sąd uznał w ww. wyroku, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnieniem z mocy prawa i przysługuje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organów podatkowych, jeżeli spełni on określone przepisami warunki.

Warunkami tymi są: zameldowanie podatnika w sprzedanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz złożenie we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego oświadczenia, że spełnia się warunki do zwolnienia. Spełnienie tych warunków łącznie powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego.

Podstawa prawna:
· art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
· art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Podatki dochodowe Konieczność zawiadomienia organów podatkowych o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________