ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Możliwość odliczenia wpłat na IKE za 2010

poniedziałek, 03 stycznia 2011 15:04

Możliwość odliczenia wpłat na IKE za 2010

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Proszę o informację, czy kwotę wpłaconą do IKE można odliczyć od dochodu do opodatkowania w rocznym PIT przy podsumowaniu roku? Jesli tak, to rozumiem, że są to 2 ulgi: jedna od podatku dochodowego, a druga od podatku Belki. Czy dobrze myślę?

 

Ekspertax odpowiada: Zwolnione od podatku dochodowego, są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. odsetki od zgromadzonych na IKE pieniędzy (nie płacimy podatku tzw. Belki ,wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kwoty wpłacane w okresie oszczędzania w IKE nie mają wpływu na obniżenie podstawy opodatkowania, czyli że nie odejmujemy ich od swego dochodu przed opodatkowaniem, określanego dla każdego roku z tego okresu.

Zakres zwolnienia dotyczącego środków wpłacanych do IKE należy rozpatrywać mając na uwadze kontekst obu ustaw, których dotyczy oszczędzanie w IKE:
1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.),

Zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są:
dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Ustawa podatkowa zatem zwalnia od podatku dochody (tymi będą odsetki) z tytułu oszczędzania na IKE uzyskane w związku z:

a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową.

Wypłata może nastąpić dopiero po spełnieniu warunków określonych w ustawie o IKE. Zgodnie z przepisami ustawy o IKE (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Zatem, krótko mówiąc nie płacimy podatku od środków wypłacanych z IKE, ale dopiero gdy oszczędzamy na nich dostatecznie długo. Nie płacimy od tych środków tzw. podatku Belki.

Środków wpłaconych na IKE nie wykazuje się w rozliczeniu rocznym, gdyż wpłaty nie są nigdy opodatkowane. Wpłat dokonanych na IKE nie wykazujemy w zeznaniach podatkowych, nie odliczamy ani od dochodu ani od podatku.

Co do zasady opodatkowane jest oszczędzanie (tak jak mamy to do czynienia z opodatkowaniem rachunków bankowych), ale w wypadku pieniędzy wpłacanych na IKE mamy zwolnienie podatkowe, bo zwolniony jest dochód związany z gromadzeniem pieniędzy, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o IKE.

Zwolniony jest dochód w związku z wypłatą środków z IKE (dotyczy on także oprocentowania pieniędzy wpłaconych na IKE), po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o IKE.

Zasadniczo warunki te dotyczą wystarczająco długiego okresu oszczędzania pieniędzy na IKE, gdyż IKE ma służyć gromadzeniu pieniędzy do wykorzystania w okresie emerytalnym, takie było założenie tej ulgi. Ulga w rzeczywistości obejmuje jedynie odsetki od zgromadzonych pieniędzy.

Podstawa prawna:
· art. 21 ust.1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
· ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.)

Dorota Ryterska, prawnik

 

powrót Podatki dochodowe Możliwość odliczenia wpłat na IKE za 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________