ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmienią się zasady obrotu złomem

wtorek, 04 stycznia 2011 22:49

Zmienią się zasady obrotu złomem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmian nigdy dość! W Sejmie czekają na uchwalenie kolejne nowelizacje ustawy o VAT. Jedna z nich dotyczy zasad obrotu złomem. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na luty 2011 r.

Kolejny projekt nowelizacji dotyczy zasad obrotu złomem metali i niemetali, a ma na celu między innymi wyeliminowanie mechanizmów rozliczania VAT wykorzystywanych przez podatników nadużywających prawa do odliczenia podatku naliczonego za pomocą tzw. „słupów” oraz „pustych faktur”.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy z tytułu dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych (z wyłączeniem złomu z metali szlachetnych) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, z tym że:

1) w przypadku złomu niewsadowego, nie później niż 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, która dokonuje kwalifikacji jakości,
2) w przypadku złomu wsadowego – nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu.

Proponowane zmiany polegają na:

1) dodaniu do kręgu podatników VAT, określonych w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, podmiotów będących nabywcami złomu, jeżeli dokonującym jego dostawy na terytorium kraju jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2; zasadę tę stosuje się, jeżeli nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 (art. 1 pkt 6 lit. a i c projektu nowelizacji),
2) uchyleniu przepisu art. 19 ust. 13 pkt 5 ww. ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy dla dostaw złomu powstaje na zasadach szczególnych (uchylenie tego przepisu powoduje, że będzie miała tutaj zastosowanie zasada ogólna) – art. 1 pkt 7 projektu nowelizacji,
3) określeniu podstawy opodatkowania przy dostawie złomu, dla której podatnikiem jest jego nabywca (art. 29 ust. 18a ustawy). Podstawą opodatkowania przy nabyciu złomu będzie kwota, którą nabywca będzie obowiązany zapłacić (art. 1 pkt 8 lit. c projektu nowelizacji).

powrót VAT Zmienią się zasady obrotu złomem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________