ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Roboty budowlano-montażowe oraz remonty w 2011

piątek, 07 stycznia 2011 13:26

Roboty budowlano-montażowe oraz remonty w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Roboty konserwacyjne w obiektach budownictwa mieszkaniowego nadal korzystają ze stawki obniżonej VAT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649), przewiduje obniżoną stawkę podatku dla robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Konserwacja jest rozumiana jako wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Taka definicja zawarta jest w §3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836).

Należy zaznaczyć, że w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów usługi te nadal są objęte obniżoną stawką. Obecnie jest to 8% VAT.

Jednocześnie w przepisach obecnego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT nie ujęto pozostałych usług (robót budowlanomontażowych oraz remontów) oraz dostaw obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które w rozporządzeniu z dnia 24 grudnia 2009 r. były umieszczone w związku z przyznaną Polsce derogacją, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przepisy obowiązującego do końca 2010 r. rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT obejmowały obniżoną stawką podatku czynności, które nie były nią objęte na podstawie przepisów art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Rozporządzenie to zawierało rozdział 12 Czasowe obniżenie stawek podatku do wysokości 7%, 3% oraz 0% oraz warunki stosowania obniżonych stawek, którego okres obowiązywania skończył się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z tymi przepisami, obniżona stawka 7% VAT obowiązywała w stosunku do:

- robót budowlano-montażowych oraz
- remontów i
- robót konserwacyjnych

dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz dostawy obiektów budownictwa.

Po kolejnych nowelizacjach kurczy się zakres usług budowlanomontażowych i konserwacyjnych, do których można stosować stawkę obniżoną.

Na przykład do końca 2007 r. przepisy przewidywały stosowanie obniżonej stawki VAT nie tylko w stosunku do robót budowlanych i remontów dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, ale również w stosunku do robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu.

Następnie zakres stosowania tej stawki okrojono i od 2008 r. dla robót budowlanych i remontów dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (czyli elementów znajdujących się poza obiektami budownictwa mieszkaniowego), obowiązuje stawka podstawowa, tj. 23% VAT.

Obecnie w stosunku do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz dostawy obiektów budownictwa, w zakresie w jakim nie spełniają one definicji obiektów budownictwa społecznego stawka VAT wzrosła 23%. Wyjątki wskazane są w przepisach rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej wyżej określone limity, stawkę 8% stosować można tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Roboty budowlano-montażowe oraz remonty w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________