ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego

poniedziałek, 10 stycznia 2011 13:31

Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. faktury możesz przesyłać mailem bez obawy, że w czasie kontroli organy podatkowe zakwestionują ich prawidłowość. Faktury możesz przechowywać w dowolnej postaci, elektroniczne w formie papierowej, a papierowe w wersji elektronicznej. To samo dotyczy faktur korygujących oraz potwierdzenia ich otrzymania przez odbiorcę.

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego wprowadzone w związku z przyjęciem dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób.

W dniu 17 grudnia 2010 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, które zostało skorelowane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Celem zmian zawartych w ww. rozporządzeniach jest uproszczenie obrotu fakturami, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych w szczególności poprzez:

- dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur według metod określonych przez podatnika,

- utrzymanie jako rozwiązań fakultatywnych dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych - kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI) ,

- wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania,

- wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur,

- umożliwienie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym (PDF, doc. i inne, udostępniane na serwerze wystawcy, jak równie ż np. przesyłane mailem),

- dopuszczenie przechowywania faktur w dowolnej postaci, tj. papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę),

- wprowadzenie możliwości ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych nie dłuższego jednak ni ż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę,

- dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci, tj. np. wystawianie faktur korygujących „papierowych” do faktur elektronicznych,

- dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________