ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe zasady odliczania VAT od nabycia pojazdów

poniedziałek, 10 stycznia 2011 15:39

Nowe zasady odliczania VAT od nabycia pojazdów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Usługobiorcy użytkujący pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. – którym na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało prawo do odliczeniaodliczają VAT w całości.

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadzono jednakowy limit w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (konstrukcyjnie zbliżonych do samochodów osobowych) oraz paliw wykorzystywanych do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych.

Podatnikowi przysługuje obecnie w stosunku do wymienionych poniżej pojazdów ograniczone prawo do odliczenia VAT, tj. w wysokości 60% (nie więcej jednak ni ż 6.000 zł):

- kwoty podatku określonej w fakturze lub
- podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
- kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Ograniczenia te dotyczą:

samochodów osobowych oraz
● niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”), z wyjątkiem:

1) pojazdów samochodowych spełniających wymagania, tj.:

a) mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) mających więcej ni ż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

2) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;

3) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – je żeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

4) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres niekrótszy niż sześć miesięcy.

Ograniczenie to (z wyjątkami) ma zastosowanie również do:

a) ww. samochodów i innych pojazdów samochodowych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (dopuszcza się wyjątek dla umów zawartych przed 1 stycznia 2011 r., na warunkach określonych w art. 6 nowelizacji ustawy o VAT z dnia 16 grudnia 2010 r.),

b) importowanych ww. samochodów i pojazdów, z wyjątkiem gdy te samochody i pojazdy są przedmiotem działalności podatnika, o której mowa wyżej w pkt 4),

c) nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika i pojazdy zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Do usługobiorców użytkujących pojazdy samochodowe, o których mowa powyżej, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. – w stosunku do których na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało im prawo do odliczenia - nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu podatku w wysokości 60% (nie więcej jednak ni ż 6.000 zł) .

Podatnikowi przysługuje odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, jeżeli:

- w tej umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie dokonano zmian po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz
- umowa ta została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. (art. 6 nowelizacji ustawy o VAT z dnia 16 grudnia 2010 r.).

Uwaga!
W okresie do końca 2012 r. odliczenia VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów, które w rozumieniu obecnych przepisów przy ich nabyciu, leasingu itp. nie dają prawa do pełnego odliczenia VAT (tj. do pojazdów o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizujacej ustawę o VAT).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Nowe zasady odliczania VAT od nabycia pojazdów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________