ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasy fiskalne w 2011. Okres przejściowy

wtorek, 11 stycznia 2011 16:17

Kasy fiskalne w 2011. Okres przejściowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Regulacja ta w znaczny sposób zawęziła w stosunku do rozwiązań stosowanych w 2010 r. zakres możliwych do wykorzystania przez podatników zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza okres przejściowy, w którym zwolnienia przedmiotowe występujące w roku 2010 r. zachowują swoją moc do 30 kwietnia 2011 r.

 

Od dnia 1 maja 2011 r. obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy stosowaniu kas rejestrujących będą objęci podatnicy świadczący usługi:

- prawnicze,
- rachunkowo-księgowe,
- badania rynków i opinii publicznej,
- doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
- rzeczoznawstwa,
- rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
- detektywistyczne i ochroniarskie,
- komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,
- usługi świadczone przez agencje inkasa,
- sekretarskie i tłumaczenia,
- w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
- niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,
- pogrzebowe i pokrewne,
- świadczone w gospodarstwach domowych.

W zakresie zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących o charakterze przedmiotowym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pozostawiono jednak jeszcze pewien zakres zwolnień o szczególnym charakterze, których stosowanie związane jest ze szczególnymi formami dokumentowania obrotów.

W tej grupie towarów i usług, dla których ma zastosowanie zwolnienie, zakres tego zwolnienia wyznaczono przy zastosowaniu nowej klasyfikacji PKWiU 2008 r.

Ograniczono możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej.

Po dniu 30 kwietnia 2011 r. utracą prawo do korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących ww. kategorie podatników świadczących m.in. usługi:

- ślusarskie,
- kotlarskie,
- w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,
- krawieckie,
- czapnictwa,
- bednarstwa,
- kołodziejstwa,
- hafciarskie,
- dziewiarstwa na drutach i szydełkach,
- repasacji pończoch,
- wytwarzania mioteł.

Niektórzy z tej grupy podatników będą jednak mogli nadal korzystać z innych tytułów zwolnień od ewidencjonowania (np. powiązanych z wielkością realizowanych za rok ubiegły obrotów), jeżeli spełnią kryteria uprawniające do korzystania z nich.

Nastąpiła również częściowa zmiana zasad funkcjonowania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W zakresie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych częściowo utrzymano system zwolnień dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych ww. zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż 80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polega na podniesieniu progu obligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%).

Na zasadzie wyjątku podatnikom kontynuującym działalność gospodarczą umożliwiono jednak w okresie do 30 kwietnia 2011 r. korzystanie z ww. kryterium zwolnienia na poziomie 70%.

W celu ewentualnego zamortyzowania skutków zastosowania ww. wyższego progu u podatników posiadających rozległą sieć sprzedaży, w rozporządzeniu (§ 3 ust. 3) przewidziano dla podatników, którzy na skutek utraty prawa do zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5.000 kas, szczególne rozwiązanie.

Zgodnie z nim obowiązek ewidencjonowania (zakończenie biegu zwolnienia) następowałby dopiero w dwa lata po końcu półrocza, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-32 załącznika do ww. rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, był równy albo niższy niż 80%.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Kasy fiskalne w 2011. Okres przejściowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________