ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością

wtorek, 11 stycznia 2011 14:12

Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmiana obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. dotyczy odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika. Chodzi o sposób dokonywania korekty podatku odliczonego.

Zmiana ta doprecyzowuje ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność.

Zgodnie z dodanym nowym przepisem ust. 7b w art. 86 ustawy o VAT podatnik, który poniósł nakłady na nabycie, w tym nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa danego podatnika i który wykorzystuje tę nieruchomość zarówno do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, podatek naliczony powinien obliczyć według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Dodatkowo w przypadku, gdy w ciągu 120 miesięcy (10 lat), licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca majątek przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpiła zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, podatnik obowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Korekty podatku odliczonego dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10 ustawy o VAT zastosowaną przy odliczeniu.

Jednocześnie, ponieważ przeznaczenie nieruchomości (części nieruchomości) stanowiącej część przedsiębiorstwa do wykorzystania do celów innych niż prowadzona działalność, będzie podlegało obowiązkowej korekcie podatku odliczonego, wykorzystanie to nie będzie traktowane jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Należy pamietać, że przepis ust. 90a ustawy o VAT nie ma zastosowania w przypadku dostawy towarów (nieruchomości lub części nieruchomości), o której mowa w art. 7 ust. 2, tj. m.in. w przypadku przekazania nieruchomości (części nieruchomości) na cele osobiste podatnika (wyprowadzenia nieruchomości lub części nieruchomości z majątku przedsiębiorstwa do majątku osobistego podatnika).

Zatem w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną, sporządzenie korekty, przebiegnie nastepująco.

Załóżmy, że podatnik w lipcu 2011 r. nabył nieruchomość o wartości netto 2.000.000 zł, która będzie stanowiła majątek jego przedsiębiorstwa i będzie ją wykorzystywał w 50% do tej działalności opodatkowanej. Podatek VAT wynikający z tej transakcji wynosi 440.000 zł, a podatek naliczony wyniesie 220.000 zł (440.000 zł x 50%).

Z tytułu nabytej nieruchomości, podatnik w rozliczeniu za lipiec 2011 r. odliczy od podatku należnego kwotę 220.000 zł.

W maju 2012 roku, tj. po upływie 10 miesięcy podatnik zmniejsza stopień wykorzystania tej nieruchomości do działalności gospodarczej opodatkowanej do 10% (bez wyprowadzania tej części nieruchomości z majątku przedsiębiorstwa).

Zatem podatnik będzie musiał dokonać korekty podatku odliczonego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, czyli w deklaracji za maj 2012 r. (ewentualnie w deklaracji za II kwartał 2012 r., jeżeli rozlicza się w podatku VAT kwartalnie), zmniejszając podatek naliczony do odliczenia o kwotę -161.333 zł.

Sposób obliczenia korekty:

1) Kwota podatku VAT jaka by przysługiwała do odliczenia przy wykorzystaniu do działalności gospodarczej opodatkowanej w 10% = 44.000 zł (440.000 zł x 10%)
2) Kwota podatku VAT odliczona przy nabyciu nieruchomości w 2011 r. = 220.000zł (440.000 zł x 50%)
3) Różnica: 44.000 zł – 220.000 zł = -176.000 zł
4) Kwota korekty zmniejszającej kwotę podatku do odliczenia (obliczona dla pozostałego okresu korekty, tzn. 110 miesięcy) = -161.333 zł [-176.000 zł/120 x (120-10)].

Kolejny przykład odnosi się do przypadku, gdy podatnik, obok działalności opodatkowanej, prowadzi działalność zwolnioną. Rozlicza się z VAT za okresy miesięczne.

Zakładając, że podatnik w lipcu 2011 r. nabył nieruchomość o wartości netto 2.000.000 zł, która będzie stanowiła majątek jego przedsiębiorstwa i będzie ją wykorzystywał w 50% do działalności gospodarczej. Podatek VAT wynikający z tej transakcji wynosi 440.000 zł.

Udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie uzyskanym za rok 2010 wyniósł 15%, za 2011 r. też wyniesie 15%, a za 2012 r. – 20%. W następnych latach proporcja ta nie ulega zmianie.

W maju 2012 r., tj. po upływie 10 miesięcy podatnik zmniejsza stopień wykorzystania tej nieruchomości do działalności gospodarczej z 50% do 30% (bez wyprowadzania tej części nieruchomości z majątku przedsiębiorstwa).

1. Podatek naliczony w tym przykładzie w momencie zakupu wyniesie (zgodnie z art. 86 ust. 7b) 220.000 zł (440.000 zł x 50%).
2. W związku, z tym że nieruchomość w części jaka będzie używana do działalności gospodarczej, będzie wykorzystywana tylko w części do działalności opodatkowanej, kwota podatku naliczonego o jaką podatnik może obniżyć podatek należny w rozliczeniu za lipiec 2011 r. wyniesie 33.000 zł [220.000 (podatek naliczony) x 15% (proporcja dla roku 2010) = 33.000 zł].
3. W rozliczeniu za styczeń 2012 r. podatnik nie dokona żadnej korekty, ponieważ udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie za rok 2011 się nie zmienił.
4. Ponieważ podatnik w maju 2012 r. zmniejszył stopień wykorzystania do działalności gospodarczej z 50% do 30%, będzie on obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, czyli w deklaracji za maj 2012 r., zmniejszając podatek naliczony do odliczenia o kwotę -12.100 zł.

Sposób obliczenia korekty, o której mowa w nowym art. 90a ustawy o VAT:

1) podatek naliczony wg udziału procentowego w jakim nieruchomość będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej po zmianie (30%) = 132.000 zł (440.000 x 30%);
2) kwota podatku VAT odliczona przy nabyciu nieruchomości w 2011 r. = 33.000zł (220.000 zł x 15%)
3) kwota podatku VAT jaka by przysługiwała do odliczenia przy wykorzystaniu nieruchomości do działalności gospodarczej w 30%, przy proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w momencie odliczenia, tj. w wysokości 15% = 19.800 zł (132.000 zł x 15%)
4) kwota zmniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (3-2) 19.800 zł – 33.000 zł = -13.200 zł
5) kwota korekty zmniejszającej kwotę podatku do odliczenia dla pozostałego okresu korekty, tj. dla 110 m-cy = -12.100 zł [-13.200 zł/120 x (120-10)] = -12.100 zł.

5. W rozliczeniu za styczeń 2013 r. podatnik dokona korekty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego zgodnie z art. 91 ust. 2, z uwagi na zwiększenie udziału obrotu opodatkowanego w obrocie ogółem z 15% na 20%, zwiększając podatek naliczony podlegający odliczeniu o kwotę 660 zł.

Wyliczenie:

1) 1/10 podatku naliczonego obliczonego zgodnie z art. 86 ust. 7b wg udziału procentowego wykorzystania nieruchomości do działalności gospodarczej po zmianie (30%) = 13.200 zł (132.000 zł/10 lat);
2) 1/10 podatku naliczonego odliczonego według proporcji zastosowanej przy odliczeniu (15%) = 1.980 zł (13.200 x 15%),
3) 1/10 podatku naliczonego do odliczenia według proporcji dla zakończonego roku 2012 (20%) = 2.640 zł (13.200 zł x 20%);
4) kwota korekty zwiększającej podatek naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego (3-2)= 660 zł. (art. 86 ust. 7b, art. 90a ustawy o VAT).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________