ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Darowizny przekazywane na cele kultu religijnego

wtorek, 01 lutego 2011 13:40

Darowizny przekazywane na cele kultu religijnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odliczenia z tytułu ulgi na cele klutu religijnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kto i ile może odliczyć?

W obecnym stanie prawnym odliczenie darowizn przekazanych na cele kultu religijnego reguluje przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Możliwość odliczenia określonych kwot przy obliczaniu podatku funkcjonuje od początku obowiązywania przepisów ustawy, tj. od 1992 r., z tym że początkowo podstawę jej zastosowania stanowił art. 26 ust. 1 pkt 1 (lata 1992–1994), następnie art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b (lata 1995–1996), a od roku 1997 art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ww. ustawy. Ponadto dopiero od roku 2004 przedmiotowy pkt 9 lit. b dotyczy wyłącznie darowizn przekazanych na cele kultu religijnego.

Uprzednio obejmował swym zakresem również inne darowizny na tzw. szlachetne cele.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż od początku obowiązywania przepisów ww. ustawy łączne odliczenie z tytułu darowizn nie może przekroczyć określonej kwoty (w chwili obecnej limit odliczeń ze wszystkich tytułów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy wynosi 6% dochodu darczyńcy/podatnika), stąd kwoty darowizn, jakie podatnicy odliczają w zeznaniu rocznym, są przez nich wykazywane w jednej pozycji formularza podatkowego, tj. bez rozbicia na poszczególne cele, czyli niezależnie od tego, czy podstawę ich odliczenia w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi lit. a (darowizny na działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje non profit), lit. b (darowizny na cele kultu religijnego) lub lit. c (darowizny krwi).

Jedynie od 2005 r. formularze podatkowe przewidują odrębną pozycję dla darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw. Związane jest to z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w uchwale pełnego składu Izby Finansowej z dnia 14 marca 2005 r., FPS 5/04.

Zwrot „cele kultu religijnego” – co w praktyce oznacza? Brak definicji danego pojęcia nie powoduje, że jest ono niezrozumiałe. Określenie „darowizny przekazane na cele kultu religijnego” należy rozumieć jako środki darowane dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.

Potwierdza to zarówno pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 31 października 1995 r., nr PO 2/11-01573/95, adresowane do wszystkich izb i urzędów skarbowych oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2005 r., III SA/Wa 845/05.

Jednocześnie odliczenia z tytułu darowizn na cele kultu religijnego nie należy mylić z odliczeniem z tytułu darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.

Podstawę odliczenia tego rodzaju darowizn – co potwierdza wyżej przywołana uchwała NSA – stanowią bowiem przepisy ustaw kościelnych, np. art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), zgodnie z którym darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

W konsekwencji obowiązek przedstawienia przez kościelną osobę prawną sprawozdania o przeznaczeniu otrzymanych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą wynika z ustaw kościelnych i służy w rezultacie wykonaniu prawa darczyńcy do skorzystania z ulgi podatkowej.

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo to dodatkowo warunkuje sposób udokumentowania darowizn (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz podanie przez darczyńcę w składanym przez niego zeznaniu podatkowym wysokości przekazanej darowizny oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego (art. 26 ust. 6b ww. ustawy).

Podobne zasady obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji podatnicy tego podatku mogą – na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dokonywać odliczeń z tytułu darowizn przekazanych na określone cele (np. kultu religijnego).

Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dodatkowo podatnicy tego podatku będący obdarowanymi zwolnionymi z obowiązku składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. kościelne osoby prawne nieprowadzące dokumentacji wymaganej przepisami Ordynacji podatkowej), są obowiązani w terminie do złożenia tego zeznania:

1) przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych od osób prawnych oraz od osób fizycznych darowizn ze wskazaniem celu przeznaczenia, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł,
2) udostępnić do publicznej wiadomości poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł (art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Powyższe informacje składane są na formularzu CIT-D – „Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach”. Dane zawarte w tym formularzu mogą być brane pod uwagę podczas ewentualnej kontroli w zakresie wykorzystania darowizn, w tym także na cele kultu religijnego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności złożonego przez podatnika zeznania podatkowego, w tym wysokości i zasadności dokonanych odliczeń z tytułu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego lub działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, bądź wykonania obowiązków związanych z poinformowaniem o wysokości otrzymanych darowizn organy podatkowe są uprawnione do podjęcia stosownych działań.

Przykładowo jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Darowizny przekazywane na cele kultu religijnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________