ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Budynek z kondygnacją garażową

wtorek, 11 stycznia 2011 21:38

Budynek z kondygnacją garażową

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Pod wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym mieści się otwarta powierzchnia garażu, gdzie poszczególne stanowiska są wydzielone przez słupy nośne konstrukcji budynku. Powierzchnia garażu posiada dwie pełne ściany, ograniczające ją w obrysie budynku jedynie z dwóch krótszych boków, natomiast pozostałe dwa boki są otwarte.

Czy dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy wziąć pod uwagę powierzchnię użytkową, gdyż nie wydaje się, by tak pobudowany garaż, który w całości mieści się w obrysie budynku, należało zaliczyć do budowli?

 

 

 

Ekspertax odpowiada: Poruszony w pytaniu problem wyjaśniają przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawo budowlane oraz objaśnienia rozporządzenia PKOB.

Dla celów podatku od nieruchomości pojęcie budynku lub budowli rozumie się w taki sposób, w jak zostało ono zdefiniowane w przepisach Prawa budowlanego. W związku z tym należy więc powiedzieć, że za budynek (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi) uznaje się taki obiekt budowlany, który będąc wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych jest trwale związany z gruntem, posiada przy tym fundamenty i dach.

W kolejności przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. tak zdefiniowane budynki i budowle oznaczają, że jeżeli coś jest budynkiem, to nie można uznać, iż część tego obiektu budowlanego jest budowlą.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanego przypadku zauważyć należy, iż z tej części definicji budynku, w której jest mowa o jego wydzieleniu z przestrzeni za pomocą ścian, w żadnym razie nie można wywodzić, że jeżeli pierwsza kondygnacja (czy też jakakolwiek inna) nie została w całości obudowana ścianami, to w takim przypadku należy ją zaliczyć do budowli.

Jak bowiem z definicji tej wynika, chodzi w niej jedynie o wydzielenie budynku z przestrzeni urbanistycznej, jednakże nie oznacza to, że zamierzony konstrukcyjne brak części ścian na jakiejś kondygnacji eliminuje ją z substancji budowlanej budynku, ta bowiem stanowi jednorodną całość.

Ważne jest również to, że budynek charakteryzuje również to, że poprzez jego elementy konstrukcyjne (takowymi są zarówno ściany, jak i słupy wspierające konstrukcję budynku) oraz poprzez fundamenty jest on trwale związany z gruntem. Stąd też w naszym przypadku należy uznać, że brak części ścian na kondygnacji garażowej nie zmienia tego, iż w tej części nie mamy do czynienia z budynkiem, w skład którego wchodzi również ta kondygnacja.

Dlatego też przy określaniu podstawy opodatkowania części garażowej budynku należy prać pod uwagę jej powierzchnię użytkową, ustalaną w taki sposób, jak to przewidują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z tego względu należy ją mierzyć po wewnętrznej długości ścian tej kondygnacji, traktując brakującą ścianę w taki sposób, jakby ona istniała tam, gdzie linię ich wewnętrznej długości wyznaczają słupy konstrukcyjne.

Podstawa prawna:
· art. 1a ust. 1 pkt 1-2, pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613),
· art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
· pkt 2 objaśnień wstępnych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatek od nieruchomości Budynek z kondygnacją garażową

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________