ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czy podatnik zwolniony musi mieć kasę fiskalną?

poniedziałek, 17 stycznia 2011 12:41

Czy podatnik zwolniony musi mieć kasę fiskalną?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT są zobowiązani prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Czy taka ewidencja może być prowadzona w formie narastających zapisów obrotu dziennego?

Sparwdź, czy ewidencja taka powinna być prowadzona przez podatników zwolnionych podmiotowo wyłącznie z użyciem kasy fiskalnej, gdzie obrót zaznaczony byłby jako zwolniony.

 

Należy pamiętać, że obowiązki i uprawnienia wynikające ze statusu podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku VAT, są czymś zupełnie odrębnym od obowiązków ewidencyjnych podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą, rozumianego zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT, w szczególności zaś tych związanych z obowiązkiem stosowania kasy rejestrującej.

Zwolnienie podmiotowe oznacza, iż czynności wykonywane przez podatnika nie podlegają opodatkowaniu aż do osiągnięcia limitu obrotów (aktualnie jest to 150.000 zł) lub do rezygnacji, czy też utraty zwolnienia z uwagi na wykonywanie czynności wyłączających możliwość korzystania z tego zwolnienia.

Jednakże z uwagi na zasadę powszechności opodatkowania, podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, na podstawie której można ustalić, czy w dalszym ciągu to zwolnienie im przysługuje.

Z przepisów ustawy o VAT, ani z przepisów rozporządzeń wykonawczych nie wynika, że podatnik zwolniony musi tę ewidencję prowadzić w określony sposób, w szczególności zaś nie ustanowiono urzędowego wzoru takowej ewidencji. Z tego też względu należy przyjąć, iż za ewidencję dla celów podatku VAT, w tym również prowadzoną przez podatników zwolnionych podmiotowo, uznawało się będzie zbiór dokumentów, które w sposób rzetelny przedstawiały będą podatkowy stan faktyczny.

Dlatego też należy uznać, że podatnik zwolniony podmiotowo może dla celów ewidencjonowania obrotów posłużyć się ewidencjami prowadzonymi dla celów innych podatków, np. podatku dochodowego, czy też odrębnie przez siebie określonym sposobem ewidencjonowania, np. sporządzając własny dokument, w którym ujęta będzie wartość sprzedaży za każdy dzień, która będzie następnie sumowana  narastająco przez cały rok podatkowy.

Prowadzenie powyższej ewidencji nie zwalnia podatników zwolnionych podmiotowo z VAT od obowiązku stosowania kasy rejestrującej, jeżeli w ich przypadku zaistnieją przesłanki dla dopełnienia tego obowiązku. Istotą bowiem obowiązku stosowania kasy jest rejestracja sprzedaży, która jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Obowiązek prowadzenia kasy jest warunkowany wysokością obrotów uzyskanych z tytułu sprzedaży na rzecxz ww. osób, u podatników u których kwota ta w roku poprzednim nie przekroczyła 40.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku nie przekroczyła 20.000 zł.

Z chwilą przekroczenia tychże kwot traci moc zwolnienie z obowiązku stosowania kasy – w przypadku podatników kontynuujących działalność utrata zwolnienia następuje z upływem dwóch miesięcy po przekroczeniu 40.000 zł, a w przypadku rozpoczynających działalność z chwilą przekroczenia kwoty 20.000 zł.

Od tego momentu ewidencja prowadzona za pomocą kasy fiskalnej staje się elementem ewidencji (o charakterze formalnym) rozumianej zgodnie z art. 109 ustawy o VAT, który pozostaje w związku z art. 113 ust. 1 tej ustawy, jako mający znaczenie przy badaniu prawa podatnika do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Z tego względu od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej dla udokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz na rzecz rolników ryczałtowych nie można jej prowadzić z użyciem innych technik i sposobów, które były przez nas wcześniej stosowane.

Podatnicy czynni, których ten obowiązek dotyczy rejestrują sprzedaż z wykazywanymi kwotami podatku VAT, natomiast podatnicy zwolnieni podmiotowo rejestrują ją jako zwolnioną od podatku.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Czy podatnik zwolniony musi mieć kasę fiskalną?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________