ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Praca za granicą. Jak opodatkować?

poniedziałek, 17 stycznia 2011 23:38

Praca za granicą. Jak opodatkować?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli osiągnałeś dochody z tytułu pracy za granicą, w większości przypadków musisz się z nich rozliczyć także w Polsce. Sprawdź, jak rozliczyć podatek za 2010 r.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom dwustronnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W umowach zawartych przez Polskę z innymi pańśtwami co do zasady, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę.

Wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie będzie opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:

• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) oraz
• wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie oraz
• wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania.

W takim przypadku, jeżeli masz miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskujesz dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, które mogą być również opodatkowane w drugim państwie, podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W zawartych przez Polskę umowach występują alternatywnie dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

1) metoda wyłączenia z progresją,
2) metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku, gdy uzyskasz dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłączasz z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z  opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosujesz stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją masz obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

1) osiągniesz inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
2) będziesz chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odliczasz podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskałeś inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Jeżeli przebywasz czasowo za granicą i osiągasz dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, to masz dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% tych dochodów (możesz również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju.

Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Przy wpłaceniu zaliczki również możesz odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Metoda wyłączenia z progresją:

a) dochód uzyskany w Polsce = 20.000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 30.000 zł
c) razem dochód (a+b) = 50.000 zł
d) podatek polski wg skali podatkowej od 50.000 zł = 8.443,98 zł
e) stopa procentowa (d/c) = 16,89%
f) podatek do zapłacenia w Polsce: 16,89% x 20.000 zł  minus zaliczki wpłacone w Polsce = 3.378 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia:

a) dochód uzyskany w Polsce = 30.000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 20.000 zł
c) podatek zapłacony za granicą = 5.000 zł
d) razem dochód (a+b) = 50.000 zł
e) podatek polski według skali podatkowej od 50 000 zł = 8.443,98 zł
f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego:
8.443,98 zł x 20.000 zł/50.000 zł = 3.377,59 zł
g) podatek do zapłacenia w Polsce: 8443,98 zł - 3.377,59 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce = 5.066,39 zł

Nie masz obowiązku złożenia w Polsce zeznania podatkowego jedynie w przypadku, gdy uzyskałeś dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie uzyskałeś w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzystasz z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

W każdym innym przypadku osiągając dochody z zagranicy, mieszkając w Polsce, musisz rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Praca za granicą. Jak opodatkować?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________