ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulgi i odliczenia od dochodów zagranicznych

poniedziałek, 17 stycznia 2011 23:11

Ulgi i odliczenia od dochodów zagranicznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dochód do opodatkowania obliczasz bez względu na kraj, w którym uzyskałeś wynagrodzenie za pracę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Przysługują Ci ulgi i odliczenia takie, jak od dochodów uzyskanych w kraju. Sprawdź, jak się opodatkować od dochodów zagranicznych za 2010 r.

Przychód osiągnięty za granicą pomniejszasz za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.

Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późń. zm.).

Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przeliczasz na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystasz, i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych.

Jeżeli bank, z którego usług korzystasz, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub bank nie ogłasza kursu walut, stosujesz kurs średni walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku, gdy nie korzystasz z usług banku, przychody przeliczasz według średnich kursów walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Powyższa zasada ma również zastosowanie odpowiednio do przeliczania wyrażonych w walutach obcych kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku i obniżenia podatku oraz do podatku wyrażonego w walutach obcych.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ulega obniżeniu o kwotę potrąconych bądź zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Odliczeniu podlegają również składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Jeżeli w zeznaniu rocznym wykażesz dochód do opodatkowania, możesz skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, takich jak np.:

• darowizny,
• wydatki rehabilitacyjne,
• wydatki z tytułu użytkowania Internetu w lokalu (budynku), będącym Twoim miejscem zamieszkania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z odliczeń. Dochód po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowania. Podstawę opodatkowania zaokrąglasz do pełnych złotych i obliczasz od niej podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej oraz z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania.

Podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Odliczeniu podlegają składki, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG.

Ponadto od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, masz prawo odliczyć np.:

• wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, w ramach tzw. praw nabytych,
• ulgę na dzieci.

Dodatkowo, jeżeli uzyskujesz przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, masz prawo odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją (ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeżeli wykażesz w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania podatek należny, możesz wskazać w tym zeznaniu jedną organizację pożytku publicznego działającą na podstawie przepisów regulujących działalność pożytku publicznego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych, musisz spełniać pozostałe warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są konieczne do skorzystania z odliczeń.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Ulgi i odliczenia od dochodów zagranicznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________