ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Towary i usługi nabywane na cele ochrony przeciwpożarowej

poniedziałek, 24 stycznia 2011 12:42

Towary i usługi nabywane na cele ochrony przeciwpożarowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W sprawie stawki VAT dla dostaw towarów nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z dnia 20 grudnia 2010 r. uznał, że obniżoną stawkę podatkową należy stosować bez względu na to, kto nabywa towary wymienione w pozycjach 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele ochrony przeciwpożarowej.

 

Sąd przyznał rację podatnikowi, który prowadził działalność gospodarczą, a jej przedmiotem były dostawy sprzętu i urządzeń pożarniczych, jak również świadczenie usług z nimi związanych.

Podatnik stał na stanowisku, że oferowany przez niego sprzęt pożarniczy należy traktować jako towar wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, w zw. z ust. 2 tego aktu, dostawy na terytorium Polski ww. towarów, dokonane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej objęte są stawką podatku VAT w wysokości 7% (obecnie 8%).

Podatnik sprzedawał towary na podstawie zamówień otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego. Zamówienia składane mu przez urzędy gmin jednoznacznie wskazywały jako odbiorcę odpowiednie ochotnicze straże pożarne, zaś dany urząd gminy występuje jedynie w roli płatnika, co również wyraźnie wynikało z treści zamówień.

Urzędy gmin składające zamówienia w jego firmie powoływały się na przepisy ustawy o VAT, żądając sprzedaży towaru dla podległej sobie ochotniczej straży pożarnej z zastosowaniem 7% stawki VAT, co stanowi warunek otrzymania zamówienia lub uczestnictwa w przetargu publicznym. Dodatkowo zamawiający będący jednostkami samorządu terytorialnego oświadczali w składanych przez siebie zamówieniach, że zamawiane towary są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i stanowią towary wyspecyfikowane w pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Powołują się również na art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.), z których wynika, że:

- koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 pkt 2),
- a koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina (art. 32 ust. 2).

W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych towarów dokonana na podstawie zamówień składanych przez urzędy gminy traktowana jest tak, jakby nastąpiła dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o VAT.

W ocenie podatnika brzmienie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy o VAT nie wskazuje, że 7% stawkę VAT można stosować wyłącznie w przypadku, gdy sprzęt nabywany jest bezpośrednio przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, bowiem intencją ustawodawcy było obniżenie stawki podatku VAT na urządzenia przeciwpożarowe, które służyć mają jednostkom ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym finansowanie przez gminę nabywanego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej sprzętu nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu preferencyjnej stawki VAT (7%) do tego rodzaju dostawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie podzielił stanowiska podatnika. Stąd skarga do WSA. Skarga okazała się zasadna.

Sąd przyznał, że towar będący przedmiotem dostawy mieścił się w katalogu z poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dostawa odbywała się na terytorium kraju i była dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej towary będące przedmiotem dostawy były przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, należy wskazać, że z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynikało, że obie przesłanki zostały spełnione.

Zdaniem Sądu orzekającego operowanie przez ustawodawcę wyrażeniem: "dla jednostek ochrony przeciwpożarowej" nie oznacza, aby pojęcie to można było interpretować wąsko, poprzez utożsamienie w każdym przypadku zamawiającego i płatnika z nabywcą i konsumentem.

Po pierwsze z analizowanej regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być (czyli są przeznaczone) "dla jednostek ochrony przeciwpożarowej".

Ponadto interpretacja przedstawiona przez organ powodowałaby niemożność stosowania stawki obniżonej w przypadku zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla ochotniczych straży pożarnych, gdyż w przypadku tych jednostek koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina (art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

Gmina bezpośrednio nie realizuje celów ochrony przeciwpożarowej. Uznanie, że niezależnie od tej okoliczności oraz w oderwaniu od znaczenia przekazywania przez gminy towaru na rzecz jednostek ochotniczej straży pożarnej przepis art. 41 ust. 10 ustawy o VAT nie ma zastosowania powodowałoby, że cel tego przepisu nigdy nie zostałby osiągnięty.

W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów.

Zatem kierując się względami natury celowościowej ust. 10 art. 41 ustawy o VAT rozumieć należy w ten sposób, że obniżoną (7%) stawkę podatkową należy stosować bez względu na to, kto nabywa towary wymienione w pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele ochrony przeciwpożarowej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Towary i usługi nabywane na cele ochrony przeciwpożarowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________