ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Nota księgowa dla rozliczeń pomiędzy uczelniami

poniedziałek, 24 stycznia 2011 13:03

Nota księgowa dla rozliczeń pomiędzy uczelniami

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uczelnie współpracujące w ramach wspólnej jednostki, przy wydawaniu publikacji naukowych powinny dokumentować te rozliczenia notą księgową, a nie fakturą VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r.

Trzy uczelnie zawarły umowę w celu wydawania publikacji. Podstawą utworzenia jednostki wspólnej był art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Istotą jednostki wspólnej była realizacja wspólnego celu związanego z działalnością statusową uczelni przy solidarnej odpowiedzialności uczelni tworzącej taką jednostkę. W pozostałym zakresie uczelnie były zupełnie niezależne.

Do takiej jednostki wspólnej nie stosuje się przepisów o spółce cywilnej ani też o spółkach handlowych. W tej sprawie uczelnie, które zawarły umowę konsorcjum wniosły o interpretację prawa podatkowego z pytaniem, jak dokumentować rozliczenia między konsorcjentami.

Dyrektor Izby Skarbowej działający imieniem Ministra Finansów udzielił indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego VAT, w której stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze sprzedażą usług przez jeden podmiot innym podmiotom której celem jest przeniesienie kosztów utrzymania wydawnictwa przez podmiot będący pierwotnym nabywcom usługi (będący podatnikiem VAT czynnym) na podmioty które z danych usług faktycznie korzystają. W rezultacie ostateczne obciążenie spoczywa na rzeczywistym użytkowniku – beneficjencie usług.

Uznał też, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z opodatkowaniem podatkiem VAT świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 353 ze zm.). Zatem rozliczenia pomiędzy stronami umowy winny być dokonywane fakturami VAT dla celu prawidłowego rozliczania tego podatku.

Uczelnie nie zgodziły się z taką interpretacją przepisów i wniosły skargę do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że konsorcjum, jakie utworzyły uczelnie nie występuje na gruncie prawa cywilnego, ani podatkowego, jest to umowa gospodarczą zawarta w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy jednoczesnej solidarnej odpowiedzialności konsorcjentów za wykonanie umowy.

Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nie objętych umową, wzajemne relacje konsorcjentów regulowane są zgodnie z zasadną swobody umowy, w oparciu o uregulowania zawarte w porozumieniu umowy.

Konsorcjum zwykle nie jest spółką prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym nie podlega więc rejestracji.

Uczelnie utworzyły wydawnictwo Konsorcjum Akademickie na czas nieokreślony. W ocenie Sądu okoliczność ta może jednoznacznie przesądzać, że nie mamy do czynienia z konsorcjum. Bezsporne jest, iż wydawanie wydanie publikacji jest jednym z podstawowych zadań szkoły wyższej i działalność ta ma charakter ciągły.

Jednakże zadanie to ma obowiązek realizować każda z uczelni, natomiast w jaki sposób jest ono realizowane wynika z ich autonomicznych decyzji. Może ono być realizowane samodzielne lub w porozumieniu z innymi uczelniami na podstawie zawartych umów, także w formie konsorcjum.

Porozumienie zawarte pomiędzy uczelniami w zakresie wspólnych działalności wydawniczej w ramach konsorcjum ma charakter działania złożonego i wspólnego. Jego zadaniem jest realizacja jednego z podstawowych zadań uczelni jakim jest wydawanie publikacji ma też zalety gospodarcze poprzez wspólnie działania w ramach konsorcjum dążeniem uczelni jest wypracowanie zysku, a jeżeli nie da się tego osiągnąć to zminimalizowanie kosztów działalności wydawniczej uczelni.

W ramach tej działalności zgodnie z zawartym porozumieniem skarżąca uczelnia, jako lider konsorcjum zobowiązany jest do dokonywania rocznych rozliczeń funkcjonowania wydawnictwa. Wzajemne rozliczenie z tytułu finansowania działalności lub podziału zysku dokonywane przez skarżącą uczelnie, jako lidera a pozostałymi uczelniami biorąc pod uwagę unormowania art. 5 ust. 1 pkt 1 art. 8 ust. 1 ww. ustawy nie stanowią dla skarżącej uczelni świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie podlegają opodatkowaniem VAT.

Skoro w przedstawionym przez skarżącą uczelnię stanie faktycznym nie dochodzi do czynności podlegających opodatkowaniem VAT, to w konsekwencji czynność ta nie powinna być dokumentowania fakturą VAT lecz innym dokumentem księgowym, np. notą księgową. Z art. 106 ust. 1 ww. ustawy wynika bowiem że faktura VAT służy jedynie do dokumentowania transakcji objętych przepisami ustawy.

W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z czynnością, która nie podlega opodatkowaniu VAT, a co zatem idzie nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczącej dokumentowania czynności.

powrót Rachunkowość Nota księgowa dla rozliczeń pomiędzy uczelniami

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________