ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi związane ze sportem. Zwolnienie z VAT w 2011

poniedziałek, 24 stycznia 2011 16:01

Usługi związane ze sportem. Zwolnienie z VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi zwolnione są ujęte w ustawie o VAT w sposób opisowy. Nie obowiązuje już załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który zawierał wcześniej ich wykaz. Zwolnienia są w wielu przypadkach ujęte w węższy sposób niż dotychczas. Między innymi dotyczy to usług związanych ze sportem.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,
b) świadczący te usługi nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,
c) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

z wyłączeniem usług:

a) związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną,
b) wstępu na imprezy sportowe,
c) usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji,
d) usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym,
e) usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością (np. usług sprzątania, odnowy itp.).

Wprowadzenie przepisu powołującego się na te warunki wynika z konieczności uwzględnienia orzecznictwa TSWU w zakresie warunków, którym musi podlegać wyłączenie z opodatkowania ww. usług (w wyroku C-253/07 Trybunał stwierdził m.in., że przykładowo doradztwo w zakresie marketingu i pozyskania sponsorów nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. m i ust. 2 lit. b tiret pierwsze szóstej dyrektywy) oraz ma na celu ściślejsze dostosowanie polskich przepisów do regulacji zawartych w prawie wspólnot europejskich, a w szczególności do art. 132 ust. 1 lit. m dyrektywy 2006/112/WE.

Obecnie zatem usługi związane ze sportem są rozumiane bardzo wąsko - muszą spełniać 3 szczegółowo wymienione kryteria oraz nie mogą należeć do usług wyłączonych ze zwolnienia od VAT.

Dotychczas zwolnienie od VAT wymagało jedynie działalności o charakterze niekomercyjnym.

powrót VAT Usługi związane ze sportem. Zwolnienie z VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________