ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak rozliczyć dochody ze zbycia papierów wartościowych i udziałów?

środa, 26 stycznia 2011 21:27

Jak rozliczyć dochody ze zbycia papierów wartościowych i udziałów?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak opodatkować dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.

Rozliczenia całości uzyskanych w danym roku przychodów i ich kosztów dokonujesz po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT- 38. Zeznanie składasz do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie płacisz zaliczek na podatek w trakcie roku.

W zeznaniu rocznym wykazujesz sumę uzyskanych w roku przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. oraz sumę kosztów związanych z uzyskanymi przychodami. W terminie złożenia zeznania nalezy również wpłacić należny podatek.

Stratę wykazaną w zeznaniu będziesz mógł odliczyć od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ale wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej przez nas straty.

Jeżeli 30 kwietnia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu do złożenia zeznania uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Nie płacisz podatku od uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych:

· z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.,
· z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym,
· z realizacji niektórych z praw wynikających z papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
· z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli jednostki uczestnictwa zostały nabyte przed dniem 1 grudnia 2001 r.,

a także od przychodów z kapitałów pieniężnych:

· z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych (lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania), jeżeli lokaty te zostały założone przed dniem 1 grudnia 2001 r. oraz umowy na ich założenie nie były zmieniane, przedłużane lub odnawiane po tym dniu, a także nie zostały rozwiązane, lub nie został z nich wypłacony kapitał przed upływem okresu, na który zostały zawarte,
· odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (np. obligacji) wyemitowanych przez Skarb Państwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli te papiery wartościowe zostały nabyte przed dniem 1 grudnia 2001 r.,
· z odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Jak rozliczyć dochody ze zbycia papierów wartościowych i udziałów?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________