ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej a kasa fiskalna w 2011

piątek, 28 stycznia 2011 00:18

Usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej a kasa fiskalna w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z uwagi na nowe przepisy dotyczące VAT, od 1 maja 2011 r. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, zostały uregulowane w rozporządzeniu w zakresie kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2a tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. na podstawie § 2 w powiązaniu z poz. 26 załącznika do rozporządzenia, o którym wyżej mowa, zwolnione są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), które nie zostały ujęte w załączniku do obecnie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wynika, że usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej nie zostały objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wobec tego, od 1 maja 2011 r. usługi te podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych.

Natomiast stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności prowadzonej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa wyżej.

Z kolei stosownie do zapisu § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2, 4-8 oraz § 4, podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do ewidencjonowania we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach (§ 6 ust. 2).

Z wyżej cytowanego przepisu wynika, iż określone w nim czasowe zwolnienie dotyczące ewidencjonowania obrotów na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach ma zastosowanie w przypadku podatników, którzy rozpoczynają obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Załóżmy, że podatnik od stycznia 2009 r. prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w prowadzonych aptekach, (ilość i miejsce instalacji kas została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego przed ich zainstalowaniem, jak i po ufiskalnieniu), ponadto, świadczy on na rzecz ww. osób fizycznych i rolników ryczałtowych, usługi medyczne, których wartość sprzedaży w 2010 r. przekroczyła 40.000 zł.

Podatnik ten jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej i ewidencję tę powinien prowadzić, przy czym w zakresie świadczonych usług medycznych, do dnia 30 kwietnia 2010 r. korzysta z czasowego zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wynika z tego, iż w związku z wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług medycznych, podatnik ten nie jest podatnikiem rozpoczynającym ewidencję, lecz realizującym kontynuowanie powstałego wcześniej obowiązku.

W związku z tym, iż z dniem 30 kwietnia 2011 r. przestaje obowiązywać czasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług medycznych, jako podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących od 2009 r., powinien wprowadzić do ewidencjonowania od dnia 1 maja 2011 r. kasy w całym zakresie usług medycznych.

Ponadto nie może skorzystać z prawa do odliczenia ulgi z tytułu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących niezbędnych do ewidencjonowania świadczonych usług medycznych. Ulga ta przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

powrót VAT Usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej a kasa fiskalna w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________