ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kluski, pyzy, kopytka i pierogi. Stawka VAT w 2011

piątek, 28 stycznia 2011 01:00

Kluski, pyzy, kopytka i pierogi. Stawka VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jestem producentem mrożonych wyrobów mącznych, takich jak: kluski śląskie, kopytka, pyzy ziemniaczane, pyzy z mięsem (kartacze) oraz pierogi z serem, truskawkami, mięsem, kapustą i grzybami. itp., dotychczas klasyfikowałem je jako 15.85.11-33.00 grupę wyrobów z nadzieniem wewnątrz np. pierogi z serem, pyzy z mięsne itp, oraz 15.85.11-50.00 grupę wyrobów bez nadzienia np.: kluski śląskie, kopytka ziemniaczane.

Według starej klasyfikacji PKWiU ten sposób podziału na wyroby nadziewane i nienadziewane zgodnie z wyjaśnieniami oznaczał, że nie mogły być one razem w jednym grupowaniu. Jak obecnie należy klasyfikować tego typu wyroby?

 

Ekspertax odpowiada: Wyjaśnienie naszego problemu wynika z zasad i systematyki tworzenia struktury grupowań statystycznych rozporządzenia PKWiU. Zgodnie z nimi dany wyrób może być zaliczony tylko do danej grupy, o ile odpowiada on zdefiniowanym w niej wyrobom.

Według klasyfikacji PKWiU z 2008 r. pojawiła się nowa grupa wyrobów oznaczona numerem 10.73.11.0 - makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne, w związku z czym pytający producent uważał, że wszystkie te wyroby powinny być teraz zaliczone do jednej grupy oznaczonej tym właśnie numerem.

Pojawił się jednak problem w jaki sposób zaklasyfikować wyroby z nadzieniem to jest, czy powinny się one też znaleźć w tym samym grupowaniu, bo jak traktować wyrób taki jak pierogi, które są artykułem wymagającym nadzienia. Jeżeli do wspomnianego wyżej grupowania należałoby zaliczyć również pierogi, to w takiej sytuacji można do niego zaliczyć również pyzy z mięsem.

Księgowa producenta proponowała wyroby z nadzieniem umieścić w grupie 10.85.14.0. Z rozmów z innymi producentami tego typu wyrobów wynikało, że każdy robi to inaczej, np. wszystkie wyroby zaliczają do wspomnianej grupy 10.73.11.0, a nadziewane farszem mięsnym do 10.85.14.0 lub 10.85.11 lub 10.85.19.0.

W związku z takim stanem rzeczy powstaje pytanie jaki stawki podatku VAT powinny być stosowane do wymienionych wyżej wyrobów?

Dla celów podatku VAT w przepisach ustawy o VAT oraz w dodanym do ustawy VAT załączniku nr 10, a także znowelizowanym załączniku nr 3 ustawodawca posłużył się symbolami statystycznymi, właściwymi dla różnych poziomów klasyfikacji PKWiU, a jest ich tam zdefiniowanych siedem, i tak:

1. Grupowania poziomu pierwszego - "sekcje" oznaczone są symbolami jednoliterowymi (ten dla celów podatku VAT nie jest brany pod uwagę).
2. Grupowania poziomu drugiego - "działy" oznaczone są symbolami dwucyfrowymi.
3. Grupowania poziomu trzeciego - "grupy" oznaczone są symbolami trzycyfrowymi.
4. Grupowania poziomu czwartego - "klasy" oznaczone są symbolami czterocyfrowymi.
5. Grupowania poziomu piątego - "kategorie" oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi.
6. Grupowania poziomu szóstego - "podkategorie" oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi.
7. Grupowania poziomu siódmego - "pozycje" oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi.

Posłużenie się określonym poziomem klasyfikacji oznacza, że do tego grupowania zaliczane są wszystkie te wyroby, które w swym symbolu statystycznym mają określoną liczbę cyfr. Istotne jest również to, że dany wyrób może być zaliczony tylko do jednego grupowania PKWiU.

Stąd też odpowiadając na poszczególne pytania należy powiedzieć, że:

I. Do grupowania 10.73.11.0 (opisane siedmiocyfrowym symbolem PKWiU) zaliczają się makarony, kluski i podobne wyroby mączne, czyli takie, których podstawowym i w zasadzie jedynym składnikiem jest mąka.

Wyroby zaliczone do tego grupowania opodatkowane będą 5% stawką VAT. Dodać muszę, że zasady klasyfikowania określonych wyrobów do danego grupowania oznaczają w moim przekonaniu, że do wyrobów na bazie mąki nie zaliczyć takich wyrobów mącznych, które w celu ich ostatecznego wytworzenia są nadziewane jakimkolwiek nadzieniem.

Wyroby z nadzieniem mięsnym zaliczają się do gotowych posiłków i dań wytwarzanych na bazie wyrobów mącznych, które według PKWiU odpowiadają symbolowi (poziom siódmy) 10.85.14.0. Z tego też względu w naszym przypadku tenże symbol należało będzie wykazywać przy oznaczaniu wyrobów z nadzieniem mięsnym.

Oznacza to, że jako dania gotowe (w poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy VAT oznaczone symbolem ex 10.85.1) będą one opodatkowane 5% stawką VAT.

II. W grupowaniu 10.85.1 i w ramach symbolu 10.85.11.0 mieszczą się gotowe posiłki na bazie mięsa. Stąd też do tego symbolu należało będzie zaliczyć wszystkie wyroby, których podstawowym i głównym składnikiem będzie mięso. Bez prawnego znaczenia pozostają natomiast technologia wytwarzania oraz użyte nadzienia (np. do produkcji schabu nadziewanego, kotleta de volai itp.), które stanowią jedynie dodatek.

III.  Do grupowanie 10.3 i w symbolu 10.31.91.0 zalicza się gotowanie wyrobów z ziemniaków. Stąd można by uznać, że kopytka, kluski śląskie, kluski leniwe, pyzy, pyzy z mięsem, placki ziemniaczane, placki ziemniaczane z boczkiem, knedle odpowiadają definicji PKWiU, gdyż w większości receptur podstawowym surowcem do wytworzenia tych wyrobów są ziemniaki.

Jednakże należy zauważyć w grupowaniu 10.31.9 (piąty poziom) jest mowa o gotowaniu ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem. Oznacza w moim przekonaniu, iż to grupowanie dotyczy raczej usługowego charakteru gotowania wyrobów z ziemniaków. Stąd też uważam, że w omawianym przypadku mamy raczej do czynienia z pozostałymi daniami gotowymi, chociaż są one wytwarzane z wielu różnych surowców i w różnych postaciach oraz z różnymi dodatkami. Z tego względu zaliczyłbym je do symbolu 10.85.19.0 jako pozostałe posiłki i dana gotowe.

Oznacza to, że mieszczą się one w także grupowaniu 10.85.1, do którego zastosowanie będzie miała również 5% stawka podatku VAT.

 

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

 

Marian Szałucki, doradca podatkowy

 

powrót VAT Kluski, pyzy, kopytka i pierogi. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________