ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Warunki zwolnienia z podatku stypendiów w 2011

piątek, 28 stycznia 2011 01:00

Warunki zwolnienia z podatku stypendiów w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: W związku ze stypendiami, wypłacanymi m. in. przez organizację pożytku publicznego, dotychczas aby nie podlegały one opodatkowaniu podatkiem dochodowym stypendysta składał PIT-2C, natomiast gdy miał dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu składał on PIT-2C lub inną informację o dodatkowych dochodach.

· Jakie dokumenty stypendysta powinien złożyć w roku 2011 fundatorowi, aby mógł on otrzymywać stypendium w pełnej wysokości, czy będą one identyczne jak w latach poprzednich?
· Jak jest opodatkowane stypendium w sytuacji, w której stypendysta oprócz stypendium od fundatora będzie otrzymywał również inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. wysokie stypendium unijne lub z tytułu umowy zlecenia)?

Ekspertax odpowiada: W przedmiocie stypendiów wypłacanych w trybie przepisu z art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), jedyną zmianą jest to, że inny jest obenie sposób określania limitu z miesięcznego (było 380 zł) na roczną kwotę stypendium – aktualnie wynosi ona 3.800 zł, która przy spełnieniu poprzednio warunków dochodu może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Nie został natomiast zmieniony zakres obowiązków stypendysty co do składania stosowanych oświadczeń.

Stąd też stypendyści zobowiązani są do:

· złożenia oświadczenia PIT-2C przed otrzymaniem pierwszej wypłaty stypendium, jeżeli chcą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z uwagi na nieosiąganie innych dochodów podlegających opodatkowaniu (za wyjątkiem wymienionych w art. 29-30b, art. 30e ww. ustawy),
· złożenia oświadczenia PIT-2A dla określenia płatnika zaliczek zaliczek na podatek dochodowy od stypendium (jest to jednocześnie oświadczenie o nieosiąganiu innych dochodów poza kreślonymi w art. 30-30c oraz art. 30e ww. ustawy).

Przy uzyskiwaniu przez stypendystę również innych dochodów z tytułu stypendiów, które łącznie przekraczają kwotę zwolnioną od podatku dochodowego, jest on zobowiązany do powiadomienia płatnika zaliczek wskazanego w PIT-2A o zmianie stanu faktycznego upoważniającego do obniżki zaliczki na podatek dochodowy (1/12 kwoty zmniejszającej podatek – aktualnie jest to 556,02 zł).

Obowiązek te powinien być dopełniony w miesiącu, w którym wystąpiły przesłanki obniżania zaliczek. Po takim poinformowaniu płatnika oblicza on zaliczki na podatek od stypendium według 32% stawki podatku dochodowego.

Podstawa prawna:
· art. 21 ust. 1 pkt 40b, ust. 10, art. 27 ust. 1, art. 29-30c, art. 30e, art. 32 ust. 1-1c, art. 35 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Warunki zwolnienia z podatku stypendiów w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________