ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Problemy z odliczaniem VAT od nabytego paliwa

piątek, 28 stycznia 2011 12:47

Problemy z odliczaniem VAT od nabytego paliwa

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Posiadam samochód ciężarowy (homologacja producenta) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Jest to samochód 2-osobowy z jednym rzędem siedzeń, za którymi jest stała przegroda, dopuszczalna ładowność wynosi 540 kg. Pojazd ten nigdy nie miał siedzeń z tyłu, a jego przestrzeń ładunkowa jest większa od przestrzeni kabiny kierowcy. W dowodzie rejestracyjnym jest zamieszczona adnotacja VAT-1.

Moja księgowa stwierdziła, że nie mogę odliczać VAT naliczonego od zakupionego paliwa do tego pojazdu, ponieważ ma niewystarczającą dopuszczalną masę całkowitą. Hurtownia, z którą współpracuję posiada mniejszy pojazd (FIAT PANDA VAN z dwoma miejscami siedzącymi). Księgowa twierdzi, że w przypadku jego pojazdu możliwe jest odliczanie podatku od paliwa. Jak to możliwe?

Ekspertax odpowiada: Poruszony przez Pana w pytaniu problem wyjaśnia regulacja zamieszczona we wskazanych niżej przepisach nowelizacji ustawy o VAT. W oparciu o ich brzmienie powiedzieć należy, iż możliwy jest dwojaki sposób prowadzenia ich wykładni. Przyczyną jest sposób sformułowania przepisu z art. 4 ww. ustawy, gdyż wynika z niego, że:

W okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy (od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w jej art. 3 ust. 1.

Tak sformułowany przepis oznacza, iż w tymże art. 3 ust. 1 zdefiniowane zostały pojazdy, dla których ustanowiono ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od nabywanego do nich paliwa, w związku z czym przy analizowaniu naszego problemu koniecznym jest wzięcie pod uwagę jego brzmienia.

Mając na uwadze ograniczenie w odliczaniu zamieszczone w art. 4 powiedzieć trzeba, że przepis z art. 3 ust. 1 (co do zasady) został ustanowiony na okoliczność ograniczenia prawa do odliczania podatku naliczonego związanego z samym nabyciem pojazdów, jeżeli będą nimi samochody osobowe oraz inne pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

W tymże przepisie ustanowiono jednak zastrzeżenie, że ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego związanego z samym nabyciem innych niż osobowe pojazdów samochodowych, które nie spełniają warunku dopuszczalnej masy całkowitej, nie dotyczy tych wymienionych w ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli spełniały będą one określone tam warunki.

W czym więc tkwi problem interpretacyjny związany z brzmieniem wszystkich wskazanych niżej przepisów? Ano tkwi on w tym, że gdyby odczytywać literalnie (wykładnia językowa jest preferowanym sposobem wykładni prawa podatkowego) brzmienie przepisu z art. 4 oraz odesłanie do art. 3 ust. 1 oznaczało by, iż ograniczenia prawa do odliczania podatku naliczonego związanego z paliwem dotyczy wszystkich innych (niż samochody osobowe) pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (jest to inny parametr niż dopuszczalna ładowność) nie przekracza 3,5 tony.

Przy takim rozumieniu ograniczenia w odliczaniu podatku związanego z paliwem powiedzieć trzeba, że dotyczyłoby ono również paliwa wykorzystywanego do wskazanego w pytaniu pojazdu podatnika.

Ale jak wspomniałem już na wstępie możliwa jest również inna interpretacja wskazanych przepisów, która prezentowane jest nawet na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Z tej wykładni wynika bowiem, że ograniczenie w odliczaniu podatku związanego z paliwem dotyczy tylko pojazdów z „kratką”, natomiast nie dotyczy tych, które spełniają warunki ustanowione w ust. 2 z art. 3 nowelizacji.

Przy takim rozumieniu przepisów oznaczałoby to, że ograniczenie ustanowione w art. 4 nowelizacji odliczenia nie ma zastosowania do pojazdów, których nie można uznać za samochody z „kratką”, chociaż ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

W związku z tymi wyjaśnieniami uważam jednak, że nie można uznać ich czy to za interpretację ogólną, czy też indywidualną – w obu przypadkach wydanych w trybie odpowiednich przepisów ordynacji podatkowej. Z tego względu informacja ta nie będzie stanowiła ochrony dla tych podatników, którzy na jej podstawie odliczali będą podatek związany z nabyciem paliwa, jeżeli fiskus w tym przedmiocie zmieni swoje zdanie – co zresztą czyni dość często.

Istotne jest przy tym również i to, że w żadnym przepisie ustawy o VAT nie ma nawet wzmianki na temat, co oznacza pojęcie samochodu z „kratką”. Z tego też względu nie możemy nawet się domyślać co ono dla fiskusa oznacza, a tenże w takich przypadkach bardzo lubi wyciągać swoje korzyści w sytuacjach, w których ustawa nie definiuje określonych pojęć, chociaż rzeczywistości podatkowej są powszechnie używane dla określania jakiegoś stanu faktycznego.

Stąd też uważam, że do tychże wyjaśnień należy podchodzić z dużą ostrożnością. Bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby więc nieodliczanie podatku do czasu, kiedy to po wystąpieniu o wydanie indywidualnej interpretacji uzyskamy odpowiedź potwierdzającą, czy też do momentu, w którym Minister Finansów wyda interpretację ogólną.

Gdyby interpretacja indywidualna lub ogólna potwierdziły nasze prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa, to zawsze można dokonać korekty wcześniej składanych deklaracji podatkowych, w których nie był on ujmowany.

Na zakończenie, osobiście skłaniam się do takiego rozumienia regulacji z art. 4 nowelizacji, które prowadzi do wniosku, że w latach 2011-2012 podatnicy użytkujący samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony nie będą mogli odliczać podatku naliczonego od paliwa nabywanego do tych pojazdów.

Podstawa prawna:
· art. 3 ust. 1-2 pkt 5, art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz 1652).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Problemy z odliczaniem VAT od nabytego paliwa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________