ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników

piątek, 28 stycznia 2011 10:10

Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatniczka, opodatkowana w formie karty podatkowej, otrzymała dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie to stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sprawdź, czy dofinansowanie to pociąga za sobą skutki podatkowe w postaci opodatkowania otrzymanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatniczka prowadząca salon fryzjerski, płaci podatek w formie karty podatkowej zgodnie z art. 23 poz. 1 pkt 1

 

Zatrudnia uczniów w celu praktycznej nauki zawodu. W 2009 r. otrzymała z urzędu miasta jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 8.080,77 zł (decyzja burmistrza miasta - art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z zm.).

Powstał problem, czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów powinno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową zgodnie w wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przepisów prawa nie wynika, że refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych, prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej stanowi odrębny tytuł, z którego przychody zaliczają się do innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są między innymi – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), – dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z treścią art. 70b ust. 1 o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 70b ust. 6 ww. ustawy dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia ww. warunków.

Zatem, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wypłacane ze środków Funduszu Pracy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie powoływanych przepisów o systemie oświaty mieści się w zakresie unormowania przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a więc stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, że od dnia 1 lutego 2009 r. do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie znajduje zastosowania zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zakres przedmiotowy, warunki, zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej oraz tryb poboru tego podatku regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Karta podatkowa jest szczególną formą opodatkowania dochodów niektórych podatników.

Wskazać należy, iż obliczanie podatku dochodowego w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej następuje w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej nie muszą wykazywać rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności.

Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają wszelkiego rodzaju przychody zaliczane do kategorii przychodów z działalności gospodarczej określonych w przepisach podatkowych, np. uwzględniają podatek należny od przychodów uzyskanych z dotacji bądź innych dofinansowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. Przychód ten nie stanowi jednak dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak też uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 21 stycznia 2011 r.).

powrót Podatki dochodowe Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________