ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Opóźnienie rejestracji samochodu a odliczenie VAT

poniedziałek, 31 stycznia 2011 11:18

Opóźnienie rejestracji samochodu a odliczenie VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Zawarłem w dniu 29 listopada 2010 r. umowę leasingu na samochodu z kratką. Rejestracja pojazdu opóźniła się i nastąpiła dopiero w dniu 7 stycznia 2011 r. W związku z tym leasingodawca zamierza sporządzić aneks do umowy. Czy zachowam prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ratami czynszowymi? Leasingodawca twierdzi że tak, ale ja nie jestem do końca o tym przekonany)?

 

Ekspertax odpowiada: Poruszony w pytaniu problem wyjaśniają przepisy zamieszczone w art. 6 nowelizacji z dnia 16 grudnia 2010 r. ustawy o VAT zmieniającej zasady odliczania VAT naliczonego. Z ich brzmienia wynika, że ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od rat czynszowych i innych płatności nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem m. in umów leasingu zawartych do dnia 31 grudnia 2010 r., w stosunku do których podatnikom VAT na dzień poprzedzający wejście w życie tej ustawy (1 stycznia 2011 r.) przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku.

Warunkiem koniecznym dla zachowania praw do odliczenia jest zarejestrowanie takiej umowy w urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. Prawo do odliczania podatku naliczonego na tej podstawie nie dotyczy jednak tej jego części, która byłaby związana ze zmianą umowy mającą miejsce po wejściu w życie ustawy.

Odnosząc powyższe do rozstrzyganego przypadku w pierwszej kolejności powiedzieć trzeba, iż moment rejestracji pojazdu co do zasady jest neutralny dla zachowania prawa do odliczania podatku naliczonego od rat czynszowych. Pozostaje nam zatem ustalić jak kształtowała się sytuacja prawna do końca roku 2010, a w szczególności - czy można o tym okresie powiedzieć, że podatnikowi przysługiwało wtedy prawo do odliczania podatku naliczonego od tychże rat.

Wyjaśnienia w tej kwestii nie znajdziemy w przepisach ww. ustawy zmieniającej zasady odliczania, w związku z czym znaczenia nabierają przepisy z art. 86 ust. 1-2 ustawy o VAT. Z ich brzmienia wynika, iż podatnicy VAT mają prawo do odliczenia tego podatku naliczonego (w tym również związanego z ratami czynszowymi z tytułu umów leasingu), który jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Stąd też w moim przekonaniu, w rozstrzyganym przypadku prawo do odliczania według starego porządku prawnego przysługiwało jedynie wtedy, gdy do końca roku 2010 pojazd został wydany leasingobiorcy, choćby i nie był on jeszcze zarejestrowany. Należy bowiem tu zauważyć, iż ustawodawca podatkowy nie warunkował odliczenia podatku związanego z ratami czynszowymi od tego, czy samochody były faktycznie wykorzystywane, czyli użytkowane w trakcie jazdy na drogach.

Dlatego też uznać należy, że skoro nie był ustanowiony takowy warunek, to wystarczającym było samo posiadanie (zależne) pojazdu.

Zakładając zatem, że w opisanym przypadku niezarejestrowany pojazd był rzeczywiście wydany leasingobiorcy (fakt wydania powinien być udokumentowany, np. protokołem przekazania pojazdu sporządzonym jeszcze w listopadzie lub w grudniu 2010 r.), to w takich okolicznościach po zarejestrowaniu umowy leasingu w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2011 r. będzie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim przysługiwało ono  do końca roku 2010.

Zmiana umowy leasingu dokonana w roku 2011 pozostawała będzie neutralna dla tego odliczenia, jednakże pod warunkiem, że w jej wyniku nie zostanie zmodyfikowany zakres odliczania w stosunku do roku 2010, który był ukształtowany 22% stawką podatku VAT.

Jeżeli interesujący nas pojazd nie został wydany do końca roku 2010, to w takiej sytuacji w roku 2011 nie będzie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego związanego z ratami czynszowymi, ponieważ nie zachodziła podstawowa przesłanka odliczania zdefiniowana w art. 86 ust. 1-2 ustawy o VAT, o której wspomniałem wyżej.

W związku ze zmianą umowy leasingowej w roku 2011 dla porządku należy dodać, że jeżeli jednym ze zmienianych postanowień umowy byłaby również zmiana stawki VAT z 22% na 23%, to organy podatkowe być może taką zmianę będą interpretowały (co jest wielce prawdopodobne, gdyż daje konkretny uzysk podatkowy dla fiskusa), iż wyczerpuje ona właśnie dyspozycję przepisu z ust. 2 pkt. 1 w art. 6 ww. ustawy zmieniającej zasady odliczania VAT, w związku z czym mogą one twierdzić, że różnica podatku naliczonego w wysokości 1 punktu procentowego nie podlega odliczaniu.

Tak samo zresztą może być również w takich przypadkach, w których umowy leasingu nie będą pisemnie zmieniane w związku ze zmianą stawek podatkowych, natomiast zmiana ta zostanie wprowadzona przez czynności konkludentne (dorozumiane), czyli poprzez zastąpienie dotychczasowej 22% stawki nową - w wysokości 23%.

Podstawa prawna:
· art. 3 ust. 6, art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652),
· art. 86 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Opóźnienie rejestracji samochodu a odliczenie VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________