ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

poniedziałek, 31 stycznia 2011 08:41

Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz jak je rozliczyć księgowo.

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ocenił możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz sposobu księgowania przez spółkę faktur za usługi hotelowe.

 

Spółka na mocy podpisanych umów, zajmuje się promocją hoteli i restauracji w Polsce. Hotel uczestniczący w programie honoruje zniżki i bony na podstawie pakietu (karty) wydanej przez spółkę. Każda osoba posługująca się taką kartą uzyskuje zniżkę na zakwaterowanie w hotelu i restauracji. W skład każdego pakietu wchodzą również bony, które rozliczane są dodatkowo: bon na bezpłatny nocleg, bon restauracyjny, bon podwyższający standard.

Wydana karta jest ważna przez rok czasu i w tym czasie można korzystać z wymienionych przywilejów. Spółka poprzez dział telemarketingu prowadzi sprzedaż pakietów osobom fizycznym lub firmom, które wyraziły chęć nabycia takiego pakietu. Transakcje potwierdzane są fakturami VAT, które stanowią przychód spółki. W kolejnym etapie uczestnik programu, który zechce wykorzystać kartę poprzez nocleg w hotelu, który uczestniczy w programie, otrzymuje zniżkę od hotelu, którą nie jest obciążana spółka.

Natomiast w przypadku, gdy klient wykorzystuje jeden z bonów na bezpłatny nocleg lub bon restauracyjny, hotel obciąża spółkę fakturą VAT, zawierające w swojej treści usługi hotelowe ze stawką obniżoną oraz usługi gastronomiczne z różnymi stawkami VAT. Kwoty wykazane w fakturach należne hotelowi określone są w umowach marketingowych jako refundacja kosztów. Spółka na podstawie otrzymanych faktur dokonuje księgowań.

Wszystkie poniesione wydatki (koszty noclegów usługi gastronomiczne) są ściśle związane z realizacją postanowień zawartej umowy marketingowej z hotelami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka, dokonując na rzecz hoteli restauracji refundacji kosztów wykorzystanych przez jej klientów bonów restauracyjnych, dokonuje w rzeczywistości zakupu usług gastronomicznych od danych hoteli i restauracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Specyfika działalności gospodarczej spółki – sprzedaż pakietów - wiąże się m.in. ze sprzedażą usług gastronomicznych. W związku z powyższym uznać należy, iż wydatek sam w sobie nie służy konsumpcji, lecz realizacji dalej idącego celu – realizacji warunków umowy z kontrahentem i zapewnieniu Spółce określonych przychodów, zatem może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki te nie powodują promowania spółki lecz pozostają w związku z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.

Odnosząc się do możliwości zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodu podatku VAT z faktur wystawianych spółce za usługi hotelowe i gastronomiczne należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się, podatku od towarów i usług.

Zasada ta wynika z konstrukcji prawnej tego podatku, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osobie fizycznej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Od zasady nieuznawania podatku od towarów i usług za koszt uzyskania przychodów ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków. Na mocy przepisu art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a), tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób). W konsekwencji, podatnik nie ma prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług hotelowych i gastronomicznych. W związku z powyższym w przypadku zaliczenia ww. usług do kosztów uzyskania przychodów spółka powinna księgować je w wartości brutto.

Pamiętać przy tym należy, iż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT,
- w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT- jeżeli naliczony podatek nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

A zatem spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów podatek VAT od wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne i noclegowe.

Spółka otrzymywane faktury za usługi gastronomiczne i hotelowe nie zaliczane do reprezentacji powinna księgować w wartości brutto.

Reasumując, spółka postępuje nieprawidłowo nie zaliczając faktur za refundację bonów restauracyjnych wystawianych przez hotele i restauracje do kosztów uzyskania przychodu, w sytuacji, gdy przedmiotowe bony restauracyjne nie są wydatkami ponoszonymi przez spółkę na reprezentację lecz stanowią przedmiot działalności gospodarczej spółki.

powrót Podatki dochodowe Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________