ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu a akcyza

poniedziałek, 31 stycznia 2011 18:42

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu a akcyza

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego powstanie z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel i obciąża podatnika, który nabył prawo rozporządzania samochodem jak właściciel, zgodnie z zapisem art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

W piśmie z dnia 22 lipca 2010 r. Minister Finansów wskazał, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Polski.

Organ podatkowy uznał, że obowiązek podatkowy z powyższego tytułu nastąpi w momencie zawarcia transakcji kupna - sprzedaży pomiędzy podatnikiem a kontrahentem niemieckim.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającym załącznik I Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, mowa jest o następujących samochodach osobowych - pojazdy samochodowe wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej:

- do 1000cm3 (CN) 8703 21 90,
- 1000 - 1500cm3 (CN) 8703 22 90,
- 1500 - 3000cm3 (CN) 8703 23 90.

Podatnik zamierza zawrzeć z niemieckim komisem samochodów osobowych umowy o:

- wynajem terenu/pomieszczeń ekspozycyjnych,
- współpracy w zakresie ekspozycji i prezentacji samochodów osobowych używanych będących własnością kontrahenta zagranicznego.

Kontrahent niemiecki dostarczy do podatnika samochody osobowe używane, stanowiące jego własność, które będą eksponowane na wynajętym placu/pomieszczeniu. W ramach drugiej z umów podatnik będzie zajmował się prezentacją samochodów klientom.

Kontrahent niemiecki będzie przemieszczał na terytorium Polski samochody osobowe używane, stanowiące jego własność, które będą eksponowane przez podatnika na wynajętym placu/pomieszczeniu. W ramach drugiej z umów podatnik będzie zajmował się prezentacją samochodów klientom.

W przypadku, gdy klient będzie zainteresowany zakupem używanego samochodu, podatnik zakupi go od właściciela z Niemiec. W powyższej sytuacji przedmiotem opodatkowania będzie nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego sprowadzonego z Niemiec, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy.

W tej sytuacji obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, powstanie zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, tj. z dniem nabycia przez podatnika prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, ponieważ prawo to, podatnik uzyska po przemieszczeniu (przez kontrahemta niemieckiego) samochodu osobowego na terytorium Polski.

Ponieważ najpierw samochody (pozostające własnością niemieckiego kontrahenta) będą prezentowane klientom w Polsce, a następnie dopiero w przypadku zainteresowania klienta danym samochodem, podatnik odkupi go od niemieckiego właściciela, zgodnie z treścią art. 101 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z treścią art. 102 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2 podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem jak właściciel (nawet w sytuacji, gdy inny podmiot przemieścił samochód).

Zatem w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego będzie zamierzajacy prezentować samochody klientom właściciel placu.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl
powrót Akcyza Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu a akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________