ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi coachingu a VAT

poniedziałek, 31 stycznia 2011 20:47

Usługi coachingu a VAT

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Sprawdź, dla jakich usług edukacyjnych obowiązuje zwolnienie z VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.

Istotny dla określenia zakresu zwolnienia jest sposób rozumienia usług edukacyjnych. Według ETS usługi edukacyjne należy rozumieć szeroko, a zwolnienie uzasadnia się celem zabezpieczenia dostępności i powszechności świadczeń edukacyjnych, a zwolnienie z opodatkowania ma pozwolić na utrzymanie ich cen na najniższym poziomie.

Przepisy Dyrektywy pozwalają państwom członkowski zwolnić kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taka działalnością związaną, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zwalnia się też nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Zwolnienie przysługuje gdy nauczyciel prowadzi nauczanie na własnych rachunek, na podstawie umowy miedzy nim a uczniem. Mogą być one świadczone także na rzecz osób posiadających wyższe wykształcenie.

Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Rady 1777/2005. Usługi te należy rozumieć jako pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (za: Usługi zwolnione z VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Łukasz Jamróz i in., Wydawnictwo Wolters Kluwer business nr 12/2010).

Usługi zwolnione w ustawie o VAT w 2011

Obecnie nie jest już istotny z punktu opodatkowania podział na usługi szkoleniowe (wcześniej zwolnione) i inne kursy. Uchylony został załącznik nr 4 do ustawy o VAT zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Obecnie usługi zwolnione są ujęte w sposób opisowy.

Według aktualnego stanu prawnego, zwolnienie z VAT dotyczy następujących usług edukacyjnych (art. 43 ust. 1 pkt 26, 27, 28, 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej ustawa o VAT):

1) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 1, pkt 2 i pkt 4;

4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 1:

a)prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jeżeli dany podmiot można uznać za jednostkę objętą systemem oświaty, rozumianą zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami ustawy o systemie oświaty, to będzie do niej miał zastosowanie przepis pozwalający na zwolnienie z uwagi na status jednostek oświatowych. Jeżeli tak nie jest, do usług świadczonych przez dany podmiot nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku VAT, które dotyczy usług świadczonych przez jednostki oświatowe (art. 2-3, art. 68a-68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

W dalszej kolejności należy rozważyć, czy do danego przypadku może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT z tego tytułu, że usługi świadczone przez dany podmiot można zakwalifikować do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego z uwagi na:

- prowadzenie ich formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
- świadczenie ich przez podmiot, które uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
- finansowanie ich w całości ze środków publicznych.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków, o ile podmiot ten spełniałby wynikające z nich warunki, wymienione w opisie usługi byłyby zwolniony od podatku VAT.

Z tego też względu:

- jeżeli podmiot uzyska akredytację jako placówka kształcenia ustawicznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (wniosek o przyznanie akredytacji składa się do właściwego miejscowo kuratora oświaty), to do wszystkich usług objętych zakresem akredytacji miałoby zastosowanie zwolnienie od podatku VAT,
- w innych przypadkach (przy braku akredytacji) zwolnienie z podatku VAT będzie miało zastosowanie jedynie wówczas, gdy świadczone usługi można będzie zaliczyć do kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzonego w trybie regulacji zamieszczonych odrębnych przepisach.

Zatem ze zwolnienia od podatku VAT będą korzystały usługi świadczone na rzecz pracowników danego pracodawcy, ponieważ odpowiednie przepisy Kodeksu pracy zobowiązują ich do ponoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności w takim zakresie, w jakim wyznacza to pracodawca.

Zatem szkolenie prowadzone przez coacha na zlecenie pracodawcy dla jego pracowników może korzystać ze zwolnienia od VAT. Bez znaczenia jest status prawno-organizacyjny jednostki zlecającej.

W przypadku szkoleń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (punkt mówiący o usługach finansowanych w całości ze środków publicznych), eksperci uznają, że chodzi tu raczej o finansowanie ze środków unijnych, niż gdy dane szkolenie jest kierowane do podmiotów gospodarujących środkami publicznymi (jednostek administracji publicznej).

Ze zwolnienia od podatku VAT będą korzystały również usługi kształcenia w zakresie nabywania uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe określonych umiejętności i kwalifikacji, które będą świadczone na rzecz indywidualnych osób, rozumianych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216), jeżeli będą one miały związek z aktualnie wykonywaną pracą, bądź też gdy będą one pomocne w znalezieniu pracy w danym zawodzie (ang. retraining).

Ze zwolnienia korzystała będzie również usługa świadczona w ramach kursu zawodowego w zakresie zawodu prawnie zdefiniowanego, wymienionego w przepisach rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537).

Zatem szkolenie z coachingu mogłoby być zwolnione od VAT, jeśli jest to zawód prawnie zdefiniowany. Ze względu na powyższe niezbędnym jest zatem ustalenie czym w znaczeniu języka polskiego jest coaching.

Zakładając, że jest to proces, który pozwala na rozwój osoby uczestniczącej w szkoleniu. Dodatkowo należy powiedzieć, iż coaching jest jednocześnie narzędziem, które wykorzystuje się w celu uświadomienia uczestnikom procesu jakie powinni oni podejmować działania, aby w przyszłości osiągać zamierzone samodzielnie lub wyznaczone cele.

Dlatego też należy powiedzieć, że coaching jest sposobem oddziaływania na człowieka, aby ten potrafił wykorzystać wszystkie swoje możliwości dla osiągnięcia celu. Istotne jest również to, że coaching nie ma na celu przekazywania wiedzy z konkretnej dziedziny zawodowej. Ma ono natomiast na celu takie ukierunkowanie uczestnika, aby ten, w ramach wykonywanego zawodu potrafił wykorzystać swoje możliwości wolicjonalne, które powinny mu pozwolić na efektywniejszą pracę, przez co łatwiej mu będzie osiągać cele zawodowe. Stąd też coach jest swoistego rodzaju trenerem, który kształtuje określony obszar osobowości uczestnika coachingu.

Biorąc zatem pod uwagę istotę coachingu stwierdzić należy, że usługi świadczone przez osobę będącą coachem będą zwolnione od podatku VAT zawsze wtedy, gdy ich celem będzie podniesienie na wyższy poziom możliwości uczestnika szkolenia, choćby i w ramach samego szkolenia nie była przekazywana jakakolwiek wiedza z dziedziny danego zawodu. Wystarczające bowiem dla zwolnienia od podatku VAT jest to, że po szkoleniu przeprowadzonym przez coacha określona osoba wykonująca określony zawód znacznie łatwiej i efektywniej osiąga cele zawodowe.

 

Dla zwolnienia od podatku bez prawnego znaczenia pozostaje to, że nie została wskazana żadna jednostka egzaminacyjna, która w sposób formalny potwierdzałaby zdobycie określonej wiedzy w wyniku coachingu.

Biorąc pod uwagę zwolnienie od podatku VAT wskazanych wyżej usług należy zauważyć, iż w każdym przypadku ich świadczenie należałoby w należyty sposób udokumentować, że mamy rzeczywiście do czynienia z kształceniem o charakterze zawodowym.

Z tego też względu uważam, że na potrzeby tychże świadczeń niezbędnym byłoby bądź to stworzenie ogólnych ramowych programów kształcenia z danego zakresu, bądź też dokumentu o charakterze programowym sporządzonym na okoliczność każdej usługi, z którego wynikałoby jaki zakres wiedzy był przekazywany uczestnikom.

W przypadku podatnika VAT czynnego, który obecnie będzie świadczył usługi zwolnione, dokumentem ich świadczenia jest faktura VAT z wykazaniem stawki „zw”.

Dla podmiotów, które do końca roku 2010 były zwolnione z VAT z uwagi na przedmiot wykonywanej działalności, w roku 2011 istnieje możliwość dalszego wykonywania ww. usług edukacyjnych jako zwolnionych, przy skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego (do limitu 150.000 zł obrotu bez VAT), pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji wskazanej w art. 113 ustawy o VAT. Usługi te w tym przypadku dokumentuje się rachunkiem.

W przypadku podatnika VAT czynnego wystawia on fakturę z 23% VAT na daną usługę edukacyjną, szkolenie, kurs, nawet jeśli świadczy ją na rzecz podmiotu zwolnionego z podatku, np. uczelni wyższej (status odbiorcy nie ma znaczenia).

Uwaga!
Nie dotyczy to usług doradztwa, które są zawsze opodatkowane stawką 23% (faktura VAT).

Na marginesie należy dodać, że dla podatku VAT pozostaje bez prawnego znaczenia to, jaki rodzaj działalności według PKD został wskazany dla celów ewidencji działalności gospodarczej. Było tak i jest tak dlatego, że opodatkowaniu VAT podlegała faktycznie wykonywana czynność, czyli określona usługa oraz dostawa określonych towarów.

 

 

Dorota Ryterska, prawnik

 

 

 

powrót VAT Usługi coachingu a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________