ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Konserwacja central, sieci i aparatów telefonicznych a VAT

wtorek, 01 lutego 2011 11:20

Konserwacja central, sieci i aparatów telefonicznych a VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jaka stawka podatku VAT obowiązuje w 2011 roku na konserwację central, sieci i aparatów telefonicznych w domach studenckich (dotychczas obowiązywała 7% stawka VAT)?

 

Ekspertax odpowiada: Domy studenckie zaliczają się do budynków zbiorowego zamieszkania (symbol PKOB 113).

Z tego też względu w roku 2011 do robót konserwacyjnych w takich budynkach zastosowanie będzie miała  8% stawka podatku VAT.

Roboty konserwacyjne to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku inne niż remont. Gdyby jednak wartość netto materiałów użytych do konserwacji przekroczyła 50% wartości netto całej usługi, to w takim przypadku zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku VAT.

Dodać tu muszę, że budynek to jego całość wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Urządzenia techniczne (urządzenia budowlane) to zaś te urządzenia, które będąc związane z budynkiem zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Mając powyższe na uwadze, w moim przekonaniu, do całości robót konserwacji central, sieci i aparatów telefonicznych (o ile wartość materiałów nie będzie przekraczała 50% wartości usługi) w domach studenckich zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT.  

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 1, załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· §7 ust. 1 pkt 3 lit. a, ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649),
· Dział 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.),
· art. 3 pkt 1-2, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156,  poz. 1118 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Konserwacja central, sieci i aparatów telefonicznych a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________