ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT VAT na roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego

wtorek, 01 lutego 2011 15:07

VAT na roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku ma zastosowanie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, kiedy można stosować obniżoną stawkę podatku do usług remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy oraz robót konserwacyjnych.

Konstrukcja systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji, co oznacza, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami unijnymi.

Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku VAT muszą być zgodne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która uniemożliwia dowolne kształtowanie wysokości stawek  podatkowych i zwolnień od tego podatku.

W załączniku III do ww. dyrektywy zawierającym wykaz towarów i usług, do których można sastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98 dyrektywy, przewidziano stawkę obniżoną dla dostawy, budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej uzyskała możliwość stosowania stawki obniżonej, nie niższej niż 7%, w odniesieniu do świadczenia usług w sektorze budownictwa mieszkaniowego także poza polityką społeczną oraz do dostaw budynków mieszkalnych przed pierwszym zasiedleniem. Derogacja ta obowiązująca początkowo do 31 grudnia 2007 r. została następnie przedłużona do 31 grudnia 2010 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku ma zastosowanie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W tym zakresie obowiązują regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.) umożliwiające stosowanie stawki obniżonej w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12-12c tej ustawy).

Z powyższego przepisu wyraźnie zatem wynika, że obniżona stawka podatku znajdzie zastosowanie do remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, jeżeli usługi te dotyczą obiektów zaliczonych do budownictwa społecznego. W Polsce do budownictwa społecznego zalicza się budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

W przypadku gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego będzie przekraczała powyższe limity, będą miały zastosowanie dwie stawki podatku, tj. obniżona (8%) i podstawowa (23%).

Czasowe zastąpienie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obniżonej stawki VAT w wysokości 7% stawką 8% oraz podstawowej stawki w wysokości 22% stawką 23%, wynika z art. 146a powołanej ustawy o VAT.

Obniżoną stawką w wysokości 8% zostały objęte, zgodnie z poz. 10 i 10a załącznika III do powołanej dyrektywy 2006/112/WE, także roboty konserwacyjne mające na celu utrzymanie sprawności  technicznej elementów budynku lub jego części, wykonywane w sektorze mieszkaniowym.

Zgodnie §7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649) stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla:

- robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
- robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wykonywanie robót konserwacyjnych nadal jest zatem opodatkowane obniżoną stawką, przy czym zakres przedmiotowy tych robót będzie dotyczył obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W zakresie, w jakim roboty konserwacyjne nie będą dotyczyć budownictwa społecznego, przewidziano możliwość zastosowania stawki obniżonej dla tych robót dotyczących obiektów i lokali wymienionych w §7 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, pod warunkiem że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50% tej podstawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl
powrót VAT VAT na roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________