ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi badawczo-rozwojowe i sprzedaż praw uczelni wyższych a VAT

wtorek, 01 lutego 2011 14:05

Usługi badawczo-rozwojowe i sprzedaż praw uczelni wyższych a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź zasady i możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT, w związku z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą, świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i sprzedażą praw związanych z tą działalnością przez szkoły wyższe.

Zasady funkcjonowania systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlegają ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego.

Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z przepisami ww. dyrektywy, odliczenie lub zwrot VAT przysługuje – co do zasady – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych.

Regułę tę potwierdza art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Wskazane prawo wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności  opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Podstawowym bowiem warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Każdorazowo yatem należy badać dany projekt badawcyz, czemu konkretnie ma służyć (niezależnie od tego, czy cel projektu zostanie zrealizowany).

W sytuacji gdy realizowany przez uczelnię projekt ma generować wyłącznie sprzedaż (czynności opodatkowane), to uczelnia ma prawo do odliczenia podatku – w całości (gdy projekt realizowany jest w celu sprzedaży, np. praw i nie służy innym potrzebom, np. edukacyjnym, do których znalazłoby zastosowanie zwolnienie z VAT, i istnieje możliwość przyporządkowania wprost zakupów związanych z tym projektem) lub w części (gdy oprócz przeznaczenia do sprzedaży realizowany projekt ma również cele edukacyjne – czynności opodatkowane i zwolnione).

W przypadku natomiast gdy podatnik wykonuje czynności mieszczące się w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (mogą to być zarówno czynności opodatkowane i zwolnione) oraz wykonuje czynności niepodlegające podatkowi VAT, mając na uwadze regulacje zawarte w przepisie art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i 2 ww. ustawy, należy obliczyć, jaka część obrotu uzyskiwana jest z prowadzonej działalności gospodarczej, a jaka część obrotu pochodzi ze źródeł poza tą działalnością.

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od zakupów związanych z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.
Czynności pozostające poza zakresem działania ustawy o VAT nie mają też wpływu na ustalenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, bowiem nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy.

W celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego należy więc zastosować dwuetapowy podział podatku naliczonego.

W pierwszym etapie należy przyporządkować w odpowiednich częściach podatek naliczony wynikający z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności, tj. niepodlegającej opodatkowaniu i działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej) w oparciu o miarodajny i uzasadniony klucz podziału.

Natomiast w drugim etapie, w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną, podatnik winien ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej.

Zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia, możliwe jest tylko w stosunku do tych kwot podatku naliczonego, których podatnik nie może przyporządkować bezpośrednio do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Z uwagi na możliwe różnice w konkretnych stanach faktycznych związanych z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą, świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i sprzedażą praw związanych z tą działalnością przez szkoły wyższe, dokonanie jednoznacznego rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy istniejącego stanu faktycznego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl
powrót VAT Usługi badawczo-rozwojowe i sprzedaż praw uczelni wyższych a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________