ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego a VAT w 2011

środa, 02 lutego 2011 11:36

Usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego a VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, oznaczoną według z PKD symbolem 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację. W ramach tego świadczę usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gimnazjów. Czy w świetle nowych przepisów ustawy o VAT działalność ta jest nadal zwolniona od podatku?

Ekspertax odpowiada: Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy o VAT korzystają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z tak brzmiącym przepisem ustawy podatkowej podkreślić należy, iż w jakimkolwiek innym przepisie tej ustawy nie zamieszczono wyjaśniania co należy rozumieć przez jednostki objętej systemem oświaty.

Z tego względu jego wyjaśnienia należy poszukać w przepisach ustawy, do której przepis podatkowy nas odsyła, czyli w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Biorąc powyższe pod uwagę, system oświaty obejmuje różnorakiego rodzaju jednostki organizacyjne (za takową jednostkę należy uznać również osobę fizyczna prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą rozumianą zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT), w tym również poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym także poradnie specjalistyczne.

Celem działania takich poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w tym ostatnim przypadku w szczególności poprzez przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia.

Istotne jest również to, że w przypadku poradni ustawa o systemie oświaty nie wymaga dla nich jakiejś sformalizowanej struktury organizacyjnej. Z tego też względu nalezy powiedzieć, że za poradnię psychologiczno-pedagogiczną należy również uznać działalność tego rodzaju prowadzoną jednoosobowo przez osobę fizyczną. Taki sposób rozumienia pojęcia poradni znajduje swoje uzasadnienie także w opisie podklasy działalności oznaczonej według PKD symbolem 85.60.Z. Wynika bowiem z niego, że do działalności wspomagających edukację zalicza się, m. in. doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Odnosząc powyższe do opisanego przypadku, w moim przekonaniu usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego świadczone dla uczniów gimnazjów w dalszym ciągu są zwolnione od podatku VAT.

Podstawa prawna:
· art. 15 ust. 1-2, art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 1 pkt 14, art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251, poz. 1885).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego a VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________