ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak obliczyć kwotę przysługującej ulgi na dziecko?

piątek, 04 lutego 2011 15:33

Jak obliczyć kwotę przysługującej ulgi na dziecko?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ulgę na dzieci za 2010 r. należy rozliczać miesięcznie. Są przypadki, kiedy wysokość ulgi należy ustalić dziennie. Sprawdź, jak obliczyć wysokość przysługującego odliczenia na każde dziecko?

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Państwo X są rodzicami 3-letniego chłopca. W maju zostali drugi raz rodzicami, przy czym urodziły im się dwojaczki.
W opisanym przypadku kwota ulgi u państwa X wyniesie:
1112,04 zł (12 x 92,67 zł) + 1482,72 zł
(8 x 92,67 zł x 2) tj. 2594,76 zł.

Państwo Y wychowują dwoje dzieci. Starszy syn w tym roku ukończył liceum, zdał egzamin maturalny, ale nie kontynuuje nauki, ponieważ rozpoczął karierę w armii zawodowej. Młodsza córka jest uczennicą szkoły podstawowej. W opisanym przypadku kwota odliczenia dla państwa Y wyniesie:
741,36 zł (8 x 92,67 zł) + 1.112,04 zł
(12 x 92,67 zł) tj. 1853,40 zł.

Pani Z samotnie wychowuje córkę, która w lipcu obroniła pracę licencjacką i od października kontynuowała naukę na studiach magisterskich. Córka pani Z podczas wakacji pracowała dorywczo i uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 2.600 zł. Uzyskane zarobki są niższe od 3.089 zł, a ponadto córka pani Marii kontynuuje naukę. W tym przypadku odliczenie przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego i wyniesie 1.112,04 zł.

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

· na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
· wstąpiło w związek małżeński.

Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej odliczy – za miesiąc, w którym opieka była sprawowana przez różne osoby – 3,09 zł za każdy dzień sprawowania nad dzieckiem pieczy.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej proporcji.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te  podaje się w PIT/O). Podatnik korzystający z ulgi prorodzinnej wypełnia PIT-36 lub PIT- 37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań.

Nie ma obowiązku dołączania do zeznań podatkowych dokumentów z których wynika prawo do ulgi. Podatnicy korzystający z odliczenia powinni jednak wiedzieć, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

· odpis aktu urodzenia dziecka,
· zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
· odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
· zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W 2011 r. termin określony dla złożenia zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, tj. 30 kwietnia, przypada na sobotę i dlatego ulega przesunięciu na poniedziałek - 2 maja 2011 r. (tj. następny dzień po dniu wolnym od pracy). Zgodnie bowiem z przepisami ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Jak obliczyć kwotę przysługującej ulgi na dziecko?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________