ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga dla honorowych krwiodawców za rok 2010

piątek, 04 lutego 2011 15:32

Ulga dla honorowych krwiodawców za rok 2010

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź,na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców oraz ile można zyskać dzieki odliczeniu z tytułu tej ulgi podatkowej.

 

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi.

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

· od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym),
lub
· od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku podatkowego).

Jednocześnie do zeznania dołączasz formularz PIT/O, w którym wykazujesz kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddałeś krew).

Odliczenie od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników zmniejsza podstawę opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość oddanej honorowo (nieodpłatnie) krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za pobraną krew).

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem w ww. przypadku wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

Ulga ta podlega limitowi. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

W przypadku przekroczenia limitu 6% dochodu, jeżeli podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55.000 zł, a oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosiła 351 zł (2,7 litra x 130 zł), i w tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3.000 zł, nie będzie mógł całej kwoty – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – odliczyć od dochodu.

Jest tak dlatego, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3.351 zł (351 zł + 3.000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3.300 zł (6% z 55.000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3.300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń.

Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie może zostać odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny, ponieważ ulgi rozlicza się za dany rok podatkowy.

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT- 37 i PIT-28, może część  darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT-37 albo PIT- 36). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczył dwukrotnie.

Odliczenie darowizny w dwóch zeznaniach, możliwe jest gdy podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód, np. z umowy zlecenia w wysokości 3.500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu w wysokości 4.000 zł, który wykazuje w PIT-28 (na początku roku podatkowego wybrał dla przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Jednocześnie oddał honorowo osocze o wartości 300 zł. W tym przypadku w składanych zeznaniach będzie mógł odliczyć całą wartość darowizny.

Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6% z 4.000 zł), a w zeznaniu PIT-37 – 6% dochodu, czyli kwoty 210 zł (6% z 3.500 zł). Podatnik może zatem w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia następnego roku) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu PIT-37 (składanym do 30 kwietnia następnego roku) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza - 300 zł minus odliczona już w PIT-28 część w kwocie 240 zł).

Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej pani X.

Aby dokonać odliczenia, musisz posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Należy pamiętać, że w otrzymanym dokumencie nie może być uwzględniona krew (lub jej składniki), za którą dawcy wypłacono ekwiwalent pieniężny (wynagrodzenie).

Otrzymanych w jednostce publicznej służby krwi dokumentów nie trzeba dołączać do zeznania. Dokumenty te należy jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku, za który złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie organ podatkowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Ulga dla honorowych krwiodawców za rok 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________