ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wyłączenie odliczenia VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego

sobota, 05 lutego 2011 10:02

Wyłączenie odliczenia VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktury wystawionej przez podmiot do tego nieuprawniony?

W wyroku z dnia 22 grudnia 2010 r. (C‑438/09 Dankowski) TSUE orzekł, że art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT w zakresie, w jakim uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany na potrzeby VAT jest niezgodny z prawem wspólnotowym a także, w zakresie w jakim w sposób ogólny wyłącza prawo do odliczenia podatku do jakiegokolwiek wydatku związanego z nabyciem towarów lub usług.

W wyroku z dnia 22 grudnia 2010 r. w powyższej sprawie, Trybunał uznał, że artykuł 18 ust. 1 lit. a oraz art. 22 ust. 3 lit. b VI dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b, a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług.

 

Artykuł 17 ust. 6 VI dyrektywy 77/388 w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku.

Trybunał wskazał bowiem, że państwa członkowskie nie są uprawnione do utrzymania w mocy wyłączeń prawa do odliczenia podatku VAT stosowanych w sposób ogólny do jakiegokolwiek wydatku związanego z nabyciem towarów lub usług (wyroki: z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C‑74/08 PARAT Automotive Cabrio, a także wyrok z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C‑395/09 Oasis East, pkt 30).

Z ogółu powyższych rozważań wynika, że art. 17 ust. 6 VI dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku.

 

 

powrót VAT Wyłączenie odliczenia VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________