ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Do końca lutego trzeba poinformować ZUS

środa, 09 lutego 2011 11:36

Do końca lutego trzeba poinformować ZUS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2010 r. Poinformował rzecznik prasowy ZUS. Zaświadczenie (oświadczenie) należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Z uwagi na to, że świadczenia rozliczane są rocznie lub miesięcznie (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy) wskazane jest, aby płatnik składek wykazał przychody uzyskane przez emeryta lub rencistę w kolejnych miesiącach 2010 r.

Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia przysługującego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobom, których przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym (w tym także przychód osiągany za granicą), mieści się w przedziale pomiędzy 70% a 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (sumarycznie dla całego 2010 r. jest to kwota między 27.093,40 zł a 50.316,10 zł), świadczenie przysługuje w zmniejszonej wysokości.

Przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, zaś przychód nie przekraczający 70% nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni, a także osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Wymienione osoby nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

powrót ZUS i Prawo pracy Do końca lutego trzeba poinformować ZUS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________