ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dochody dziecka, które wykluczają prawo do ulgi za 2010

czwartek, 10 lutego 2011 12:39

Dochody dziecka, które wykluczają prawo do ulgi za 2010

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dziecko, którego rodzice chcą skorzytsać z ulgi podatkowej nie może uzyskać dochodów w roku podatkowym, za który przysługiwać ma ulga. Sprawdź, o jakie dochody chodzi i jak ustalić ich wysokość.

 

Ulga na dzieci została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588), a jej wysokość ustaliła ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 191, poz. 1361).

Zgodnie z postanowieniami art. 27 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27 b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj.:

1) małoletnie
2) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny
3) do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

W przypadku podatników wychowujących pełnoletnie dziecko, które kontynuuje naukę w polskiej szkole (uczelni), ustawodawca prawo do zastosowania omawianej ulgi uzależnił od nieuzyskiwania przez dziecko dochodów podlegających opodatkowaniu (innych niż z tytułu renty rodzinnej).

Wyjątek od powyższej reguły stanowią dochody wolne od podatku oraz dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Różnica pomiędzy dochodami wolnymi a niepowodujacymi obowiązku zapłaty polega na tym, że dochód wolny od podatku to taki, który w ogóle nie podlega opodatkowaniu, natomiast dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku opodatkowaniu podlega, z tym że kwota podatku obliczonego od tego dochodu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi zero.

W rozumieniu przepisów ww. ustawy dochodem jest przychód minus koszty. Stąd użyty w art. 6 ust. 4 pkt 3 zwrot ˝z wyjątkiem dochodów (...) w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku˝ oznacza dochód obliczony jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, bez odliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zauważyć należy, iż składki na ubezpieczenia społeczne, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nie są odliczane przy ustalaniu dochodu, lecz podlegają odliczeniu od dochodu, który wcześniej został obliczony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2, lub art. 25 ustawy.

Przyjęcie, że dochodem w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku jest dochód pomniejszony o wydatki określone w art. 26 ust. 1 ww. ustawy, oznaczałoby, że dochód oraz podstawa obliczenia podatku to pojęcia tożsame. Stałoby to w sprzeczności z zasadami poprawnej legislacji, w myśl której użycie przez ustawodawcę odmiennych pojęć jest równoznaczne z nadaniem im różnych znaczeń. W konsekwencji dochodem w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku nie jest dochód pomniejszony o jakiekolwiek wydatki wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy (np. składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet).

Wstąpienie przez dziecko w związek małżeński w trakcie roku nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia, o ile spełnione są warunki określone art. 27 f ustawy. Natomiast w przypadku, gdy dziecko cały rok podatkowy pozostaje w związku małżeńskim, brak jest podstaw do dokonania odliczenia. Poprzez wstąpienie w związek małżeński małżonkowie zakładają bowiem odrębną rodzinę. Trudno w tej sytuacji mówić o wychowywaniu dziecka przez rodzica.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Dochody dziecka, które wykluczają prawo do ulgi za 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________