ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na usługi archiwizacji w 2011

czwartek, 10 lutego 2011 13:14

Stawka VAT na usługi archiwizacji w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi archiwizacji, są nadal zwolnione z VAT czy podlegają opodatkowaniu, a jeżeli tak to według jakiej stawki? Sprawdź, do jakiego grupowania PKWiU 2008 należą usługi polegające na przyjmowaniu, porządkowaniu i udostępnianiu dokumentów (księgowych, kadrowych, projektowych i innych) związanych z prowadzoną działalnością, na okres od 1 roku do 50 lat, w zależności od obowiązującego okresu przechowywania.

W interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, ze usługi archiwizacji wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Spółka prowadziła, m.in. działalność gospodarczą polegającą na przyjmowaniu, porządkowaniu i udostępnianiu dokumentów (księgowych, kadrowych, projektowych i innych) związanych z prowadzoną działalnością, na okres od 1 roku do 50 lat, w zależności od obowiązującego okresu przechowywania. Ww. usługi uprzednio mieściły się w grupowaniu PKWiU 92.51.12 - „usługi archiwów”, obecnie (według nowej klasyfikacji) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 91.01.12.

Spółka zwróciła się z pytaniem do organu podatkowego, czy usługi archiwizacji, w tym: porządkowanie, przechowywanie dokumentów, udostępnianie, wystawianie zaświadczeń i kopii dokumentów przez archiwum, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegać będą zwolnieniu od VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, ze przepis art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W oparciu o ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, wymieniono odpowiednio:

•  w poz. 178 - „usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75” - PKWiU ex 91.01,
•  w poz. 184 - „usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.

W pozycjach 72-75 tego załącznika zostały wymienione następujące rodzaje wydawnictw:

•  w poz. 72 - „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek” - PKWiU ex 58.11.1,
•  w poz. 73 - „Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe” - PKWiU ex 58.13.10.0,
•  w poz. 74 - „Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe” - PKWiU ex 58.14.1,
•  w poz. 75 - „Nuty w formie drukowanej” - PKWiU 59.20.31.0.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

•  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
•  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ponadto podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Nie spełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Spółka zaś prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania, porządkowania i udostępniania dokumentów (księgowych, kadrowych, projektowych i innych) związanych z prowadzoną działalnością, na okres od 1 roku do 50 lat. Ww. usługi stanowią usługi archiwizacji, które według obecnej klasyfikacji mieszczą się w grupowaniu PKWiU 91.01.12.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez nią usługi archiwizacji od dnia 1 stycznia 2011 r. nie są objęte zwolnieniem od podatku. W związku z tym, że wykonywane przez Spółkę usługi nie dotyczą odpłatnych wstępów, ani wypożyczania wydawnictw określonych w poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy, nie korzystają z preferencyjnej, 8% stawki podatku, ale opodatkowane są stawką 23%.

powrót VAT Stawka VAT na usługi archiwizacji w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________