ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koniec z lokatami antybelkowymi. MF zmienia przepisy!

poniedziałek, 14 lutego 2011 14:23

Koniec z lokatami antybelkowymi. MF zmienia przepisy!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zniknie możliwość zakładania lokat bankowych, które umożliwiają niepłacenie tzw. podatku Belki. Minister Finansów zamierza znowelizować przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochdowoym od osób fizycznych, dotyczące zaokrąglania podstawy opodatkowania. Osoby, które ulokowały środki na lokatach z jednodniową kapitalizacją odsetek w ogóle nie płacą podatku dochodowego.

Nowe przepisy wejdą w życie od dnia 1 lipca 2011 r.

Uzyskiwane przez podatników dochody (przychody) z tytułu odsetek, w tym w szczególności z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania podlegają rozliczeniu zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

W odniesieniu do podstaw opodatkowania oraz kwot należnego podatku stosuje się wynikające z ww. ustawy zasady zaokrąglania do pełnego złotego. Zasady te odpowiadają zasadom arytmetyki, co oznacza, że końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.

W praktyce oznacza to, że podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zł jest równa 3 zł a obliczony według zryczałtowanej stawki 19% podatek, który wynosi 0,57 zł zaokrąglany jest do 1 zł. Rozwiązanie takie stosuje się ze względu na ekonomikę poboru podatku, w tym przede wszystkim eliminowanie ryzyka błędów popełnianych przy rozliczeniach i płatności podatków.

Konstrukcja ustalania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego określona w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej jest jednak nadużywana przez niektóre banki i instytucje finansowe, które oferują lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Obecne rozwiązania powodują bowiem, że naliczenie (wypłata) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W efekcie lokata o wartości do 18.000 zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5%) jest wolna od podatku. Banki oferują przy tym możliwość zakładania wielu lokat (dzielenie inwestowanych środków na kilka lokat), co powoduje, że bez względu na wielkość lokowanych środków nie są one opodatkowane. Tak ukształtowana optymalizacja podatkowa proponowana klientom banków powoduje znaczny wzrost zainteresowania tego typu produktami.

Rozwiązanie to nie wydaje się być jednak sprawiedliwe. Osoby, które ulokowały środki na lokatach z jednodniową kapitalizacją odsetek nie płacą podatku w ogóle, natomiast osoby deponujące środki na „zwykłych” lokatach lub rachunkach uiszczają podatek. Z drugiej strony banki, które nie nadużywają przepisów Ordynacji podatkowej i nie oferują takich lokat tracą klientów.

Innym rodzajem odsetek kapitałowych, które rodzą obowiązek rozliczenia podatku są odsetki od pożyczek (z wyjątkiem, gdy udzielenie pożyczki jest przedmiotem działalności gospodarczej) oraz odsetki i dyskonta od papierów wartościowych. Tego typu umowy nie są zawierane jednak w celu optymalizacji podatkowej.

Przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zawarte są w rozdziale 7 działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 63 §1 ww. ustawy podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem §2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Z kolei przepis art. 63 §2 ww. ustawy stanowi, że zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, 307 ze zm.), nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku z tytułu dochodów kapitałowym, w tym odsetek, co powoduje, iż przy rozliczaniu podatku z tego tytułu znajdują zastosowanie przepisy art. 63 §1 Ordynacji podatkowej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje jedynie przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów (przychodów) z tytułu otrzymanych odsetek. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Intencją ustawodawcy wyrażoną w ustawach podatkowych było przede wszystkim jednolite opodatkowanie dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu odsetek kapitałowych bez względu na kwotę zdeponowanych środków finansowych i uzyskiwanych odsetek.

Minister Fiannsów stoi na stanowisku, że kreatywność sektora finansowego (przede wszystkim banków) wypaczyła cel obowiązujących przepisów.

Udział „lokat antypodatkowych” w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych kształtuje się na poziomie 13%. Biorąc pod uwagę intensywną kampanię reklamową tego typu produktów można zakładać, że w przyszłości będzie nadal wzrastał.

W celu pełnej realizacji zasady równości podatników w odniesieniu do przychodów (dochodów) z odsetek, które z natury rzeczy w ujęciu dziennym są niewielkimi kwotami i „wymykają” się dotychczasowym zasadom zaokrąglania, proponuje się zaokrąglanie podstawy opodatkowania (przychodów) oraz kwoty podatku do pełnych groszy w górę.

Nowe rozwiązanie pozwoli na pobór podatku w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz wykluczy możliwość optymalizacji podatkowej poprzez podmioty świadczące usługi finansowe. Rozwiązanie takie wydaje się także najbardziej sprawiedliwe dla podatników. Znowelizowane przepisy pozwolą z jednej strony uszczelnić system podatkowy poprzez włączenie do niego osób lokujących znaczne kwoty bez uiszczania podatku, natomiast z drugiej strony pozwolą urealnić kwoty podatku uiszczane przez podmioty lokujące znacznie mniejsze kwoty.

Przepisy dotyczące ustalania podstawy opodatkowania wykorzystywane są jak dotychczas w celu optymalizacji podatkowej w zakresie wypłacanych odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych. Z uwagi na fakt, iż 19% stawka zryczałtowanego podatku dochodowego jest stosowana również do dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu odsetek od pożyczek oraz odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, zasadne wydaje się objęcie przedmiotowa nowelizacją również tych tytułów (art. 30a ust. 1 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tym samym nowelizacją objęte zostaną wszelkie przypadki, w których opodatkowaniu podlega dochód (przychód) z tytułu otrzymanych odsetek.

Podkreślić należy, iż obecna reguła zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnych złotych jest właściwa oraz racjonalna. Niewielkie błędy rachunkowe są korygowane poprzez mechanizm zaokrąglania. Podatnik nie musi nanosić ewentualnych poprawek lub składać korekty deklaracji. Zatem w zakresie, w jakim mechanizm ten nie jest wykorzystywany do unikania opodatkowania (tj. opodatkowania pozostałych dochodów kapitałowych określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zasadne jest stosowanie metody określonej w obecnie obowiązującym art. 63 §1 Ordynacji podatkowej.

Planowana zmiana wpłynie przede wszystkim na klientów instytucji finansowych (przede wszystkim banków) oszczędzających w formie lokat i rachunków oszczędnościowych. Skorzysta ta część klientów, która posiada rachunki oszczędnościowe, na których zdeponowane są niewielkie kwoty.

Przykładowo osoba, która posiada rachunek oszczędnościowy, na którym średnie miesięczne saldo oszczędności wynosi 1.000 zł, przy oprocentowaniu konta na poziomie 3% w skali roku i miesięcznej kapitalizacji odsetek uzyskuje miesięcznie 2,5 zł odsetek. Po zaokrągleniu tej kwoty do 3 zł potrącany jest podatek w wysokości 1 zł, co daje rzeczywiste opodatkowanie na poziomie 40%. Przy nowych zasadach zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku, podatek ten wyniesie 48 gr, co oznacza, że rzeczywiste opodatkowanie równe będzie nominalnemu - 19%. Pozwoli ona wyeliminować zbyt wysokie opodatkowanie dla niektórych kwot odsetek.

Dotychczasowi posiadacze lokat z dzienną kapitalizacją odsetek osiągać będą mniejsze stopy zwrotu netto dla swoich oszczędności lokowanych w tej formie. Proponowana zmiana nie wpłynie na stopy zwrotu osiągane przez właścicieli tradycyjnych depozytów (bez dziennej kapitalizacji).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Koniec z lokatami antybelkowymi. MF zmienia przepisy!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________