ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. MF wyjaśnia

wtorek, 15 lutego 2011 09:40

Usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. MF wyjaśnia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił kwestie dotyczące zwolnienia z VAT usług kształcenia oraz zasad rozliczania długoterminowych projektów szkoleniowych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny a także kwestie interpretacji pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1476), która uchyliła dotychczasowy załącznik nr 4, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy.

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji za pomocą klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było bowiem zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przy określaniu zakresu zwolnień od podatku usług kształcenia uwzględnione zostały przepisy art. 132 ust. 1 lit. i oraz j dyrektywy, zgodnie z którymi państwa członkowskie zwalniają:

· kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie,
· nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy dyrektywy, od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem w przepisach o VAT (art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) objęto:

1) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,

2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli,
3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ww. ustawy,
4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649) zwolnione od podatku zostały m.in.:

· usługi w zakresie kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia),
· usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe przepisy, Minister Finansów nie zgadza się z wyrażoną w interpelacji przez posła opinią, iż: od dnia 1 stycznia 2011 r. większość usług szkoleniowych będzie opodatkowana podatkiem VAT z kilkoma jedynie wyjątkami. W ocenie Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2011 r. przeważająca większość usług w zakresie edukacji pozostała zwolniona od podatku VAT.

Poza zakresem zwolnienia znalazły się jedynie te usługi, w odniesieniu do których dyrektywa nie przewiduje możliwości zwolnienia od podatku.

Nie można również zgodzić się z wyrażonym w interpelacji stwierdzeniem: iż po raz kolejny nie uregulowano ważnych kwestii związanych z usługami, których świadczenie ma charakter ciągły, i część usługi będzie wykonywana przed, a część po wejściu w życie nowych przepisów.

Minister Finansów zauważył, że z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie (dodane ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej – Dz.U. nr 238, poz.1578) zmiany w art. 41 ustawy o VAT. W nowo dodanych przepisach w art. 41 ust. 14a-14g uregulowane zostały szczegółowo zasady opodatkowywania czynności w związku ze zmianą stawek podatku. Przepisy te mają zastosowanie również w sytuacji opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku oraz zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem (art. 41 ust. 14h ustawy).

Odnosząc się do kwestii zasad rozliczania długoterminowych projektów szkoleniowych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowanych przed i po 1 stycznia 2011 r., Minister Finansów poinformował, że zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące rozliczania podatku VAT, w tym również – jeśli w odniesieniu do tych usług zmienił się sposób ich opodatkowania – przywołane powyżej przepisy art. 41 ust. 14a-14g.

Zwrócił również uwagę, że w odniesieniu do usług szkoleniowych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny może znaleźć zastosowanie przytoczony powyżej przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnieniu od podatku podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Odnosząc się natomiast do kwestii interpretacji pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, Minister Finansów wyjaśnił, że pojęcie to zostało zaczerpnięte z art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że zwolnienia (…) stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie: pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI dyrektywy (obecnie art. 132 dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 27).

Minister Finansów wyjaśnił również, że pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego nie zostały zinterpretowane ani w samej dyrektywie, ani, jak dotąd, w żadnym z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. Mając jednak na uwadze wskazane przez ETS powyższe reguły interpretacji pojęć wyznaczających zakres zwolnienia od podatku czynności określonych w art. 132 dyrektywy, przyjąć można, że w ramach pojęcia kształcenia zawodowego mieści się zdobywanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania określonego zawodu, jak również późniejsze rozwijanie tej wiedzy i tych umiejętności, natomiast w ramach pojęcia przekwalifikowania zawodowego mieści się zdobywanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania innego zawodu niż obecnie wykonywany (przez określoną osobę).

Minister Finansów ma rację tylko częściowo. Zwolnienie z VAT, nie jest ulgą podatkową i ma inny cel. Zazwyczaj dotyczy usług, które w każdym państwie członkowskim mogą być uregulowane w odmienny sposób, i które wspierają tego typu usługi świadczone przez państwo niekomercyjnie (kształcenie, ochrona zdrowia, sport, kultura).

W przypadku usług edukacyjnych należy stosować ich szerokie rozumienie. ETS wypowiadał się w tej sprawie wielokrotnie: (m.in. orzeczenia Werner Haderer, Horizon College, Ingenieurbiüro Eulitz).

Według ETS usługi edukacyjne należy rozumieć szeroko, a zwolnienie uzasadnia się celem zabezpieczenia dostępności i powszechności świadczeń edukacyjnych, a zwolnienie z opodatkowania ma pozwolić na utrzymanie ich cen na najniższym poziomie.

Przepisy Dyrektywy pozwalają państwom członkowski zwolnić kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taka działalnością związaną, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zwalnia się też nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Zwolnienie przysługuje gdy nauczyciel prowadzi nauczanie na własnych rachunek, na podstawie umowy miedzy nim a uczniem. Mogą być one świadczone także na rzecz osób posiadających wyższe wykształcenie.

Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Rady 1777/2005. Usługi te należy rozumieć jako pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (za: Usługi zwolnione z VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Łukasz Jamróz i in., Wydawnictwo Wolters Kluwer business nr 12/2010).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. MF wyjaśnia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________