ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Skutki nowelizacji VAT 2011 dla ZOZ

wtorek, 15 lutego 2011 10:36

Skutki nowelizacji VAT 2011 dla ZOZ

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów ocenił skutki wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 29 października 2010 r. od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika jednoznacznie, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie opieki medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej. Nie jest natomiast prawidłowa interpretacja przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy, zgodnie z którą zwolnieniu od podatku miałyby podlegać wszystkie usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, niezależnie od podmiotu, który je świadczy.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowopodmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Stąd też analogiczną konstrukcję zastosowano w przepisach ustawy o VAT, wskazując, jaki rodzaj usług podlega zwolnieniu (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane), oraz definiując krąg podmiotów wykonujących te usługi (zakłady opieki zdrowotnej).

Należy również podkreślić, że przy określaniu zakresu usług zwolnionych w nowelizacji ustawy o VAT odstąpiono od stosowania klasyfikacji statystycznych. Okoliczność, że dana usługa jest zaklasyfikowana do usług medycznych jest zatem (od 1 stycznia 2011 r.) bez znaczenia dla oceny, czy czynność ta podlega zwolnieniu od VAT.

Zwolnienia określone w art. 132 dyrektywy adresowane są co do zasady do podmiotów prawa publicznego. Podmioty (wykonujące czynności wymienione w określonych przepisach art. 132 dyrektywy) inne niż podmioty prawa publicznego mogą zostać objęte zwolnieniem od podatku, jeśli spełniają wskazane w przepisach dyrektywy kryteria.

W art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy wskazano, że zwolnieniu podlegają również czynności w zakresie opieki medycznej wykonywane na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Na tej podstawie zwolnieniem od podatku objęto usługi opieki medycznej wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej zarówno publiczne, jak i prywatne, uznając, że skoro funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej zarówno publicznych, jak i prywatnych podlega reżimowi tej samej ustawy (tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), spełniona zostaje przesłanka zastosowania zwolnienia określonego w ww. przepisie art. 132 dyrektywy.

Ponadto, adresując zwolnienie w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT do zakładów opieki zdrowotnej, uwzględniono przepisy ww. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (art. 2), z których wynika, że ZOZ to m.in., zarówno szpitale (również inne zakłady przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu – w tym hospicja), przychodnie, zakłady rehabilitacji leczniczej, jak i medyczne laboratoria diagnostyczne.

W ocenie Ministra Finansów zatem wskazanie w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów, których usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione od podatku, wpisuje się w warunki stosowania zwolnienia określonego w ww. przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Skutki nowelizacji VAT 2011 dla ZOZ

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________