ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Małe zlecenia. Ryczałt 2011

środa, 16 lutego 2011 16:49

Małe zlecenia. Ryczałt 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jak rozumieć zmianę zasad stosowania ryczałtu w przypadku wypłaty w danym miesiącu kwoty mniejszej niż 200 zł, która jest częścią należności z tytułu zawartej umowy okresowej, z treści której nie wynika w jakich kwotach miesięcznych nastąpią wypłaty, lecz jedynie ustalono ogólną wartość umowy.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2011 r. do 15 marca 2011 r. na ogólną kwotę 350 zł, z możliwością wypłaty w ratach, przy czym wysokość raty nie została ustalona. Pierwszy rachunek opiewa na kwotę 200 zł i będzie wypłacony w miesiącu lutym. Czy należy zastosować ryczałt, biorąc pod uwagę wartość 200 zł w miesiącu? Czy ryczałtu nie ma bo wartość umowy została określona na kwotę ogółem 350 zł i nie określono wyraźnie wysokości raty miesięcznej?

Podobnych umów będzie bardzo dużo, realizujemy bowiem często umowy zawarte na okres dłuży niż miesiąc, których ogólna wartość wynosi, np. 1.200 zł i nie jest określona miesięczna kwota raty, a trafia się w jednym miesiącu do wypłaty z tytułu tejże umowy kwotę, np. 90 zł. Co wówczas ze zryczałtowanym 18% podatkiem?

 

Ekspertax odpowiada: Biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisu z art. 30 ust. 1 pkt. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, porównując je z brzmieniem poprzednio obowiązującym, nalezy powiedzieć, iż w aktualnym stanie prawnym możliwość opodatkowania 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym występuje jedynie wówczas, gdy kwota wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej z daną osobą nie będzie przekraczała 200 zł.

Poprzednio w tym zakresie była mowa o wynagrodzeniu w ciągu jednego miesiąca. Z tego też względu w moim przekonaniu, jeżeli umowa będzie dotyczyła dłuższego niż miesięczny okresu i gdy wynikające z niej wynagrodzenie łącznie będzie wyższe niż 200 zł, to w takiej sytuacji nie można zastosować zryczałtowanej formy opodatkowania.

Dodać tu muszę, że brak takiej możliwości wystąpi zarówno w przypadku określenia wyższej kwoty bezpośrednio w umowie, chociażby było ono wypłacane co miesiąc w niższych kwotach, jak też w sytuacji, w której umowa nie będzie zawierała żadnej kwoty wynagrodzenia, jednakże faktycznie wypłacona jego łączna kwota będzie wyższa od 200 zł.

Pewnym rozwiązaniem byłoby zawieranie wielu umów w kolejnych miesiącach, ale tutaj fiskus będzie uprawniony do oceny, czy przypadkiem wielość umów zawieranych w zakresie takiego samego ich przedmiotu, nie była próbą obejścia prawa. Gdy fiskus tak uzna, to wyda zapewne decyzję określającą wysokość zaliczek, które powinny być pobrane od zleceniobiorców lub wykonawców dzieła na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:
· art. 30 ust. 1 pkt. 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Małe zlecenia. Ryczałt 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________