Zwolnienie od VAT w zakresie usług geodezyjnych i doradztwa technicznego
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwolnienie od VAT w zakresie usług geodezyjnych i doradztwa technicznego

czwartek, 17 lutego 2011 13:05

Zwolnienie od VAT w zakresie usług geodezyjnych i doradztwa technicznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT od chwili rozpoczęcia działalności. Korzystanie ze zwolnienia jest możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy określonego limitu, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży (interpretacja indywidualna z dnia 4 lutego 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie).

W trakcie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej podatnik podał kod określający działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Została ona wpisana za numerem 71.12.Z tj. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Podczas wyboru formy opodatkowania został poinformowany, iż jako przedsiębiorca prowadzący działalność o określonym wyżej przedmiocie nie może zostać zwolniony z podatku VAT.

Przepis art. 113 ust. 4 ustawy o VAT umożliwia zwolnienie osobie, która nie przekroczyła progu podatkowego określonego w danym roku po pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego. Ponadto ust. 13 wymienia przedsiębiorców, których zwolnienie nie obejmuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez prace geodezyjne – rozumie się przez to projektowanie, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizowanie baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji w terenie.

Zatem działalność gospodarcza podatnika będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych. Zainteresowany nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych powinna być zatem zwolniona z podatku VAT. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji są zwolnieni z podatku VAT.

W §26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) i w załączniku do ww. rozporządzenia zawierającym listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, w poz. 37 ujęto „doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego”.

Ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posłużyć się znaczeniem językowym. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego, jak również przedstawioną przez podatnika okoliczność, iż nie wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności żadnych usług w zakresie doradztwa, organ podatkowy potwierdził, iż podatnik ma uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT od chwili rozpoczęcia działalności. Zauważyć należy także, że korzystanie ze zwolnienia jest możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

 

powrót VAT Zwolnienie od VAT w zakresie usług geodezyjnych i doradztwa technicznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________