ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Miejsce świadczenia usług transportu

czwartek, 17 lutego 2011 13:21

Miejsce świadczenia usług transportu

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT dotyczy usług transportu międzynarodowego świadczonych przez podatników RP na rzecz podatników RP? Czy trasa w całości musi przebiegać poza terytorium UE, czy stawka "np" dotyczy całości trasy, czy tylko tego odcinka poza terytorium UE?

 

Ekspertax odpowiada: Przepis ten dotyczy również usług transportu świadczonych przez podatników RP na rzecz podatników RP. Dla zastosowania tego przepisu konieczne jest aby trasa w całości przebiegała poza terytorium kraju. Opodatkowanie zaś usług transportu, które w części przebiegają przez terytorium kraju regulują inne przepisy.

Na podstawie §5 ww. rozporządzenia w przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT na potrzeby stosowania przepisów w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług przez podatnika rozumie się:

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Omawiany przepis rozporządzenia dotyczy usług transportu świadczonych przez podatników RP na rzecz podatników RP. Jednakże trasa w całości musi przebiegać poza terytorium UE. Wówczas usługa ta wykonana przez polskiego podatnika na rzecz innego polskiego podatnika niepodlega opodatkowaniu. Nie są to jednak usługi transportu międzynarodowego zdefiniowanego art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

Według §25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy §5, §7-21a i §24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Faktura ta powinna zawierać dane określone w §5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (§25 ust. 2 ww. rozporządzenia). Nie ma przeszkód aby na takiej fakturze wykazać oznaczenie "np" (jako niepodlegająca opodatkowaniu). Może być to zatem zwykła faktura wystawiona dla polskiego nabywcy zawierająca określenie odcinka (trasa z … do…) bez stawki, kwoty podatku i należności brutto, ale można zastosować oznaczenie "np".

W przypadku natomiast gdy transport odbywa się w części na terytorium kraju wówczas miejscem świadczenia tej usługi transportu jest miejsce siedziby usługobiorcy na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli transport odbywa się na rzecz polskiego podatnika z kraju trzeciego do Polski ma zastosowanie stawka 23% dla całej usługi (bez podziału na odcinek krajowy i poza krajem). Natomiast w przypadku transportu z terytorium kraju do państwa trzeciego może mieć do takiej usługi w całości zastosowanie stawka 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 lit. a i ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

Ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę podatku w wysokości 0% dla usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty.

Według zaś art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia tych usług, są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament z żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).

W przypadku świadczenia na zlecenie polskiego podatnika VAT, (świadczonych na trasach do Polski z państw trzecich) winna być zastosowana stawka podstawowa podatku, tj. 23%. Natomiast na trasach z Polski do krajów trzecich ma zastosowanie stawka preferencyjna 0%. Zastosowanie tej stawki uzależnione jest jednak od posiadania dokumentacji, o której mowa w 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
· art. 28a, art. 28b ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· §25 ust. 1, ust. 2, ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późń. zm.),
· §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Dorota Ryterska, prawnik
powrót VAT Miejsce świadczenia usług transportu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________