ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dopłaty do zielonych szkół i wycieczek

poniedziałek, 21 lutego 2011 18:52

Dopłaty do zielonych szkół i wycieczek

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy dopłaty z funduszu socjalnego do zielonych szkół oraz wycieczek korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, a płatnik jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek od wypłacanych dopłat.

W piśmie z dnia 30 listopada 2010 r. Minister Finansów zmienił interpretację indywidualna wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której ten ostatni stwierdził, że dopłaty z funduszu socjalnego do zielonych szkół i wycieczek szkolnych nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego wnioskodawca słusznie jako płatnik pobiera od nich podatek dochodowy.

Podatnik dopłacał do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w zależności od sytuacji materialnej podatnika, do zielonej szkoły organizowanej przez szkołę i przez biuro podróży oraz do wycieczek szkolnych organizowanych przez szkoły lub przez biura podróży.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
Jego zdaniem należało pobierać podatek od dofinansowania do zielonej szkoły i wycieczek szkolnych.

Minister Finansów stwierdził jednak, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do:

wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zatem, jeżeli dopłaty do wypoczynku spełniają łącznie następujące warunki:

1) wypoczynek jest zorganizowany,
2) organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
3) forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
4) dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia,

podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2009 r., organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wypoczynek może być zorganizowany w formach wypoczynku wyjazdowego np. w formie kolonii, obozów, zimowisk i innych formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy w mieście).

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane "pod gruszą".

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy podatnik dopłaca ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie zielonej szkoły czy wycieczki przez biuro podróży lub szkołę na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dopłaty te będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Dopłaty do zielonych szkół i wycieczek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________