ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmiany w podatkach na 2012

środa, 23 lutego 2011 14:41

Zmiany w podatkach na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Komisja Finansów Publicznych przygotowała projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym. Na podstawie dotychczasowych zmian oraz tych planowanych na rok 2012 można wyciągnąć wniosek, że ustawodawca dąży do zunifikowania przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych i prawnych. Przepisy są w wielu przypadkach takie same, zatem można się spodziewać, że skończy się na jednej ustawie o podatku dochodoym od osób fizycznych i prawnych. Sprawdź, jakie zmainy są planowane na dzień 1 stycznia 2012 r.

Propozycje nowelizacji dotyczą między innymi art. 9b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i mają na celu określenie zasad dotyczących zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, jeżeli przed połączeniem lub podziałem podatnicy stosowali metodę rachunkową.

W przypadku połączeń lub podziałów podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, proponuje się stworzenie dogodnej dla podatników możliwości rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody przez trzy lata. Podatnicy zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego będą mogli dokonać tej rezygnacji na zasadach obowiązujących przepisów art. 9b ust. 3 i 6 ww. ustawy.

Proponowany art. 9b ust. 8 wskazuje, iż zasady przewidziane w art. 9b ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku połączenia lub podziału podmiotów gdy w wyniku podziału ustaje byt prawny osoby dzielonej.

Zmiana dotyczyć ma również dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia. Proponuje się skreślenie pkt 2 w art. 10 ust. 1 ww. ustawy co prowadzi do rezygnacji z uznania, iż dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej i przyjęcia, iż dochód ten jest dochodem ze zbycia udziałów (akcji).

W przypadku przyjęcia proponowanej zmiany dochód ten tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (papierów wartościowych) byłby ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Kolejna zaproponowana zmiana dotyczy art. 15a ust. 4 ww. ustawy, a ma na celu uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenie z przepisami art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości poprzez zastosowanie rozwiązania, zgodnie z którym przy ustalaniu różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych.

W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Symetryczną zmianę proponuje się wprowadzić w treści art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ostatnia zmiana proponowana jest w art. 17 ust. 1 pkt 21 i ma na celu usunięcie zastrzeżenia do nieistniejącego art. 17 ust. 1 pkt 14.
Zmiana zaproponowana w art. 17b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu jednoznaczne rozstrzygnięcie, że w przypadku gdy finansującym jest spółka niemająca osobowości prawnej i jeżeli w dniu zawarcia umowy także wspólnik (akcjonariusz) takiej spółki korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie wskazanych w ust. 2 tego artykułu przepisów, to wówczas do takiej umowy również stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h.

Symetryczną zmianę proponuje się wprowadzić w treści art. 23b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Zmiany w podatkach na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________