ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odliczenie VAT od paliwa w 2011

piątek, 25 lutego 2011 11:39

Odliczenie VAT od paliwa w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Użytkuję samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz samochody z kratką kupione dwa lata temu. Czy w roku 2011 mogę odliczać całość podatku naliczonego związanego wydatkami ponoszonymi na eksploatację tych pojazdów?

Ekspertax odpowiada: Ma Pan prawo dalszego odliczania VAT od nabytego paliwa. Wyjaśnienie problemu związanego z paliwem do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wynika z brzmienia przepisu z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz 1652). W oparciu o  jego brzmienie powiedzieć należy, że ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od zakupionego paliwa nie ma zastosowania do samochodów wymienionych w pytaniu. Z tego też względu w roku 2011 dalej istneije mozliwość do odliczenia całej kwoty tego podatku.

Wyjaśnienie problemu związanego z paliwem do samochodów z kratką, wynika z regulacji zamieszczonych we wskazanym wyżej art. 4 oraz w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, ktra zmienia zasady odliczania VAT naliczonego. Mając na uwadze brzmienie przepisu z art. 4 powiedzieć należy, że ustanowione w nim ograniczenie dotyczy pojazdów samochodowych, które zostały wymienione (zdefiniowane pod względem ładowności) w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Tu co prawda pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, ponieważ przepis ten, co do zasady, został ustanowiony na okoliczność nabywania samochodów osobowych oraz innych pojazdów od dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a nie na okoliczność nabywania do nich paliwa.

Odczytując jednak łączne brzmienie obu przepisów powiedzieć należy, że w  latach 2011–2012 podatnicy nie mają prawa do odliczania podatku naliczonego od paliwa, które jest nabywane do samochodów osobowych oraz do innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Oznaczałoby to zatem, że ograniczenie w odliczaniu podatku związanego z paliwem dotyczy również samochodów z kratką, a także i innych pojazdów np. typu van, pikap, dostawcze z oddzielną przestrzenią ładunkową itp. (choćby i z dowodu rejestracyjnego oraz z wyciągu ze świadectwa homologacji wynikało, że jest to samochód ciężarowy), jeżeli ich dopuszczalna masa całkowita nie będzie wyższa niż 3,5 tony.

Osobiście skłaniam się ku stanowisku, że w okresie 2011–2012 podatnicy użytkujący pojazdy do 3,5 tony rzeczywiście nie mają prawa do odliczania podatku związanego z zakupionym do nich paliwem.

Muszę jednak dodać, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczona została broszura „Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. , w której na str. 20-21 stwierdzone było, że ograniczenie w odliczaniu podatku od paliwa nie dotyczy tych innych (niż samochody z kratką) pojazdów, przy nabyciu których podatnikom VAT do końca roku 2010, a także w roku 2011 przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.

Aktualnie broszura ta nie jest już dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a w jej miejsce pojawił się komunikat opatrzony tytułem „Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. (paliwa)”, w którym z dwóch jego akapitów płyną dwie sprzeczne ze sobą informacje.

Z pierwszego z nich wynika, co następuje:

„Od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego przy
nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy:

•  samochodów osobowych oraz
•  niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (także tzw. samochodów z kratką), w tym użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych od dnia 1 stycznia 2011 r. pełnym odliczeniem podatku (tzn. z wyjątkiem pojazdów samochodowych, do których zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz.U. nr 247, poz. 1652 – nie stosuje się ograniczenia podatku)”.

W kolejności z drugiego akapitu wynika, że:

„Tym samym powyższe ograniczenie w odliczaniu dotyczy również nabycia ww. paliwa do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z kratką), użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 r., w stosunku do których od dnia 1 stycznia 2011 r. przysługuje odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy wyłącznie na podstawie art. 6 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.”

Mając na uwadze oba akapity komunikatu powiedzieć trzeba, że:

•  W pierwszym z nich autor stara się stwierdzić, że ograniczenie w odliczaniu podatku od paliwa dla pojazdów do 3,5 tony dotyczy tych, które były nabyte lub są użytkowane na podstawie wymienionych umów przed początkiem roku 2011 (rok 2010 i lata wcześniejsze), natomiast nie dotyczy tych, które w roku 2011 zostaną nabyte lub będą użytkowanych na podstawie wymienionych umów zawartych również w roku 2011.
•  W drugim zaś, autor zdaje się stwierdzać, że ograniczenie w odliczaniu podatku od paliwa dotyczy również pojazdów do 3,5 tony, które są użytkowane na podstawie umów zawartych przed początkiem roku 2011.

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów z art. 3 ust. 1 oraz art. 4 wyże wspomnianej nowelizacji zmieniającej zasady odliczania, a także niezrozumiałe w zasadzie informacje zawarte w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, doradzałbym raczej nieodliczanie podatku naliczonego związanego z nabywanym paliwem, bo tak w moim przekonaniu wynika z ustawy.

Nie widzę przeszkód, aby wystąpić do dyrektora właściwej izby skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytamy, czy w naszym przypadku mamy prawo odliczać podatek związany z paliwem do naszych pojazdów. W przypadku korzystnej interpretacji można będzie skorygować dotychczasowe rozliczenia podatku naliczonego, a w przypadku niekorzystnej skorzystać z drogi sądowej, składając skargę do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

· art. 3 ust. 1-4 ust. 6, art. 4, art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz 1652).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Odliczenie VAT od paliwa w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________