ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi back office. Stawka VAT 2011

wtorek, 01 marca 2011 13:56

Usługi back office. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czynności ubezpieczenia przedmiotu leasingu od ryzyka związanego z jego utratą bądź uszkodzeniem, tzw. back office, nie są zwolnione od VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 18 luetgo 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał jak należy opodatkować usługi świadcząone przez leasingodawcę.

 

Spółka świadczyła usługi leasingu. Dodatkowo, oferowała też swoim klientom możliwość skorzystania z ubezpieczenia przedmiotu leasingu od ryzyka związanego z jego utratą bądź uszkodzeniem. Spółka zawarła umowę generalną z firmą ubezpieczeniową, która określa zasady ubezpieczania przedmiotów leasingu. Spółka zawarła także umowę z firmą, która zobowiązała się do świadczenia czynności agencyjnych dotyczących umów ubezpieczeń przedmiotów leasingu, takich jak: obsługa administracyjno-polisowa, obsługa rozliczeniowa, obsługa zwrotu składek i obsługa w zakresie wsparcia likwidacji szkód.

W tejże umowie, spółka równocześnie zobowiązała się do odpłatnego wykonywania czynności pomocniczych do ubezpieczeń takich jak:

- monitorowanie poziomu zadowolenia klientów z produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem agenta oraz niezwłoczne przekazywanie wszelkich uwag w tym zakresie,
- przeprowadzanie na zlecenie agenta, badania satysfakcji klientów z produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem agenta w formie anonimowych ankiet,
- generowanie i udostępnianie agentowi statystyki dotyczącej klientów objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem agenta z wyszczególnieniem rodzaju ubezpieczeń oraz klientów, którzy nie skorzystali z ochrony ubezpieczeniowej w ramach produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem agenta,
- przekazywanie klientom informacji kontaktowych do agenta i zakładów ubezpieczeń, w imieniu których agent wykonuje działalność agencyjną, - udostępnianie klientom na ich żądanie formularzy i druków stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, w imieniu których agent wykonuje działalność agencyjną, w szczególności dotyczących zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego lub szkody.


Za wykonywane czynności, które spółka zakwalifikowała jako pozostałą działalność wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z i odpowiednio PKWiU 66.29, zamierzała wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnione.

Zdaneim organów podatkowych czynności wykonywanych przez spółkę w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługi agencyjne nie można uznać za usługę stanowiącą element usługi ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej bądź też usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, która sama stanowi odrębną całość i jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia tych usług. Bowiem, charakter tych czynności wskazuje, iż są one co prawda związane z działalnością gospodarczą firmy świadczącej usługi agencyjne, jednakże nie można ich uznać za usługę stanowiącą element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, niezbędną do jej świadczenia. Zatem, czynności te nie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Problem tzw. usług back office był przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Staatssecretaris van Financiën przeciwko Arthur Andersen Co. Accountants c.s. (C-472/03). W wyroku tym ETS stwierdził, iż Artykuł 13 część B lit. a) Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że czynności back office, polegające na wykonywaniu za wynagrodzeniem usług na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, nie stanowią usług pokrewnych czynnościom ubezpieczeniowym dokonywanym przez brokera bądź pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu tego przepisu.

Stawką właściwą dla opodatkowania czynności spółki wykonywanych na rzecz firmy agencyjnej będzie podstawowa stawka podatku, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi back office. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________