ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rajdy PTTK, PTSM i inne otwarte imprezy a VAT 2011

wtorek, 01 marca 2011 15:20

Rajdy PTTK, PTSM i inne otwarte imprezy a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Co to są "niezależne grupy osób prowadzących działalność zwolnioną od podatku, lub w zakresie której członkowie ci nie są uznani za podatnikówę"?

Jakie usługi świadczy się bezpośrednio jako niezbędne do wykonania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej z podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup?

Czy brzmienie artykułu 43 ust. 1 i ust. 21 ustawy o VAT można odnieść do, np. organizowanych przez jednostki PTTK, PTSM i inne otwartych imprez, np. rajdów, w których uczestniczą nie tylko członkowie? Konkretnie, czy organizowane zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rajdy muszą w zakresie wpisowego być objęte podatkiem VAT?

 

Z takie pytanie odpowiedział Minister Finansów w dniu 24 lutego 2011 r. Ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476) od dnia 1 stycznia 2011 r. został uchylony załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od VAT.

Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do art. 43 ustawy o VAT. Przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione z VAT są usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona z podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Przepis ten stanowi implementację do polskiego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. f ww. dyrektywy 2006/112/WE. Wskazany przepis ustawy o VAT, który w swoim brzmieniu odpowiada przepisowi art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy, wskazuje kryteria, jakie powinny spełniać usługi, by można było zastosować do nich zwolnienie od VAT.

Warunki te kształtują się następująco:

1) istnieje jednostka (niezależna grupa osób) świadcząca usługi dla osób, które są jej członkami. Ani dyrektywa, ani orzecznictwo ETS nie definiują formy, w jakiej powinny działać niezależne grupy osób, o których mowa w analizowanym przepisie, a jedynie wskazują warunki, jakie grupa powinna spełniać, aby można było stosować zwolnienie z VAT do usług świadczonych przez grupę na rzecz jej członków. Aby usługi świadczone przez grupę mogły być uznane za zwolnione od podatku, sama grupa powinna spełniać kryteria wymienione w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług pozwalające uznać ją za podatnika tego podatku.

2) działalność podmiotów wchodzących w skład grupy jest zwolniona od podatku VAT lub w zakresie tej działalności członkowie ci nie są uznawani za podatników. Należy wyjaśnić, że zakres działalności zwolnionej od VAT wynika z przepisów ww. ustawy o VAT (m.in. art. 43) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Do czynności wyłączonych spod opodatkowania VAT należą czynności, które nie są wymienione w art. 5 ww. ustawy. Nie podlegają VAT również czynności wykonywane przez podmioty, które nie mają statusu podatnika VAT.

3) usługi niezależnej grupy osób są świadczone przez grupę na rzecz członków tej grupy.
Warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest wymóg, aby podmioty, na rzecz których niezależne grupy dokonują świadczeń, były członkami takiej grupy. Stanowisko to potwierdził Trybunał, który w orzeczeniu z dnia 8 marca 1989 r., C-348/87, odnoszącym się do przepisów szóstej dyrektywy, która została zastąpiona ww. dyrektywą 2006/112/WE, stwierdził w tezie 14 i 15, że art. 13(A)(1)(f) szóstej dyrektywy odnosi się wyłącznie do niezależnych grup osób świadczących usługi na rzecz członków grupy.

Nie ma to miejsca w sytuacji, w której fundacja wykonuje usługi na rzecz innej fundacji i żadna z nich nie jest członkiem drugiej. Ponieważ warunki zwolnienia są sformułowane precyzyjnie, każda wykładnia poszerzająca zakres artykułu 13(A)(1)(f) szóstej dyrektywy jest niezgodna z celem tego przepisu.

Tym samym, w odpowiedzi na wniosek o wstępne orzeczenie należy stwierdzić, że czynności, które winny być objęte zwolnieniem podatkowym na mocy artykułu 13(A)(1)(f) szóstej dyrektywy (...) nie obejmują działalności fundacji, polegającej wyłącznie na organizacji i wykonywaniu prac związanych z działalnością innej fundacji, w zamian za zwrot faktycznie poniesionych wydatków, jeżeli ta druga fundacja stanowi organizację parasolową dla szeregu podmiotów prowadzących działalność zwolnioną lub nieopodatkowaną oraz świadczy usługi określone w powyższym przepisie szóstej dyrektywy wyłącznie na rzecz tych podmiotów”.

Natomiast w wyroku z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-407/07 Trybunał doprecyzował kwestię zakresu usług świadczonych na rzecz swoich członków przez ww. grupy, stwierdzając, że „(...) wykładni art. 13A ust. 1 lit. f szóstej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie, świadczenie usług na rzecz ich członków przez niezależne grupy, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, nawet jeśli usługi te są świadczone na rzecz jednego lub kilku z rzeczonych członków”.

Trybunał stwierdził, że nie jest możliwe, by wykładni tego przepisu dokonywać w ten sposób, że poddaje zwolnienie z podatku VAT warunkowi, by świadczenia zostały zaoferowane wszystkim członkom zainteresowanej niezależnej grupy. Gdy świadczenia następują na rzecz jednego lub kilku członków niezależnej grupy, koszt tych świadczeń pozostaje wspólnym wydatkiem tej grupy, która została powołana w tym celu, przy czym metody rachunkowości analitycznej pozwalają na identyfikację części wydatków związanych z każdą usługą uwzględnioną indywidualnie.

W podsumowaniu powyższych wyjaśnień Minister Finansw zauważy, że zgłoszone w niniejsyej interpelacji pytania dotyczą interpretacji przepisów podatkowych w konkretnych stanach faktycznych dotyczących indywidualnych podatników.

W związku z powyższym udzielenie odpowiedzi będzie możliwe w drodze interpretacji indywidualnej. W tym zakresie bardzo istotną kwestią będzie np.:

1) wyjaśnienie warunków statutowych związanych z członkostwem w PTTK, tj. czy członkostwo to jest związane z konkretnym oddziałem PTTK posiadającym osobowość prawną, czy też z całą organizacją,
2) stanowisko i wyjaśnienie PTTK, na ile imprezy organizowane przez jej oddziały można uznać jako bezpośrednio niezbędne dla jej członków i nie mają one charakteru usług ogólnych, z których mogą korzystać inne osoby fizyczne (o czym jest mowa w orzeczeniach ETS i co wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku).

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Rajdy PTTK, PTSM i inne otwarte imprezy a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________