ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Hipoteka na kredyt w walucie obcej. Jaki PCC?

środa, 02 marca 2011 14:03

Hipoteka na kredyt w walucie obcej. Jaki PCC?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jak ustalić podatek od czynności cywilnoprawnych, gdy hipoteka zabezpiecza kredyt w walucie obcej?

Ekspertax odpowiada: Kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką należy przeliczyć na złote. Następnie obliczyć podatek z uwzględnieniem stawki 0,1%, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o pcc.

Od dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zniknął podział na hipotekę kaucyjną i zwykłą. Obecnie można ustanowić tylko hipotekę. Dotychczas ustanowienie hipoteki kaucyjnej było opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł, a hipoteki zwykłej 0,1% wartości zabezpieczanej wierzytelności.

W wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. (III SA/Wa 1498/09) WSA w Warszawie orzekł, że zapłata zobowiązań podatkowych następuje w walucie polskiej, zgodnie z art. 31 i 32 ustawy o NBP.

Zatem, aby w sposób zgodny z prawem określić wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki zwykłej – o oznaczonej sumie pieniężnej, zabezpieczającej wierzytelności istniejące (art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o pcc w związku z art. 68 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) konieczne jest ustalenie przez organ podatkowy, jak był kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski waluty, w której wyrażono hipotekę, w chwili albo złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, albo w chwili zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. Wówczas dojdzie do prawidłowego określenia zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem stawki 0,1% podatku od czynności cywilnoprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o pcc.

Podstawa prawna:
· art. 358 §1i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.),
· art. 1 ust. 1 pkt lit. h, art. 3 ust, 1 pkt 2a, art. 4 pkt 8, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 2010 r. Dz.U. nr 101, poz. 649),
· art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót PCC Hipoteka na kredyt w walucie obcej. Jaki PCC?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________